W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kà &> [š [šKã šø[Î샔zA¡à l¡ü>ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº &[šøº 17– [¤ ë\ [š>à ºå[W¡}¤à Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[ÎKã ëÒºô= &@ƒ ëó¡[³[º 믺ìó¡Ú๠[³[>Ñz¹ &º \ìÚ”zA塳à¹>à ³ÒàB¡ã 󡳃Kã [¹\àÒü> ët¡ï¤Kã ³t¡àR¡ƒà  &> [š [šKã ë>Îì>º šø[Î샔z [Î ëA¡ Î}³à Òü´£¡àºƒà ºàv¡ûå¡>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> [Î}ÒKà l¡ü>ìJø¡ú [¤ ë\ [š (®¡à¹[t¡Úà \>t¡à šà[t¢¡) Kã ³šà} *Òü[¹¤à &> [š [š (ë>Îì>º [ššºÎ šà[t¢¡) Kã šø[Î샔z ëA¡à>¹àƒ ëA¡à}A¡àº Î}³à R¡[Î >å}[=º Òü´£¡àºƒà =å}º[J¤[>¡ú

                 ëA¡à>¹àƒ Î}³à>à R¡[Î >å}[=º šè} 4.30 ƒKã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kà l¡ü>¹ç¡¤à ³tå¡} ëA¡à>¹àƒ ëA¡ Î}³à W¡ã}î³ì¹à}ƒà íº¤à šà[t¢¡Kã ëÑzt¡ *[ó¡Ît¡à ºàA¡[J¡ú ³ƒåKã Jèìƒà}W¡à¤à ëºï¹Kà šàl¡ü³ã[Å}>à ³ÒàB¡à l¡ü>[J¡ú Î}³à>à šàl¡ü³ã[Å}ƒà ÒàÚ[J, ‘Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z ³>å}ƒà A¡³å¸[>ìA¡Î> ëKš "³Îå} A¡>ó塸\>Kã ÒüÎå "[Î ë=àB¡[À¡ú ³[γA¡ 'ÒàB¡ã ë³QàºÚ ëÑzt¡A¡ã K¤>¢ì³”zt¡à ë=à[Aá¡ú’

                ³ÒàA¥¡à ÒàÚ, K¤>¢ì³”z "[΃à ëÒºô= [³[>Ñz¹ *Òü[¹¤à šà[t¢¡ "[ÎKã ëº[\ÎìºW¡¹ [¯}Kã [ºƒ¹ &º \ìÚ”zA塳à¹>à ³ÒàB¡ã 󡳃Kã [¹\àÒü> ët¡ï¤Kã ³t¡àR¡ƒà ëÒï[\A¡ íº[¹¤à ëšà[º[t¡ìA¡º ÒüÎå "[Î "=å¤à ³t¡³Kã ³>å}ƒà ëºàÒü[ÅÀK[>¡ú ‘&> [š [šKà [¤ ë\ [šKà K¤>¢ì³”z ëÅ[´¶Ä[J¤à ³t¡³ƒà A¡[´¶t¡ì³”z J¹à šã>[J¡ú ³[ÎKã "@ƒ¹ìÑz[@ƒ} "[Î K¤>¢ì³”z "[ÎKã t¡à³¢ ëºàÒü¤à ó¡à*¤à íºK[> J[À’ ÒàÚ>à Î}³à>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú

              ³ÒàA¥¡à ÒàÚ, K¤>¢³ì”z "[΃à W¡;[³Ä[¹¤à šà[t¢¡ ">ãKã ³¹v¡û¡à ëÒï[\A¡ íº[¹¤à A¡³å¸[>ìA¡Î> ëKš "³Îå} A¡>ó塸\>Kã ³t¡àR¡ƒà ÒìÚ}Îå ³Jà t¡à>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kà ¯à¹ã Åà>[JK[>ú Î}³à>à ÒàÚ, ë³à[ƒ>à ºå[W¡}¤à &> [ƒ & K¤>¢ì³”zA¡ã ³Jàƒà ³ãÚà³Kã³A¡ W¡à*J;-ë=ï¹à}Kã =¤A¡[Å} šàÚJ;>¤Kã ¯àJìÀà@ƒà "ìW¡;šà =à\¤à "³Kà ëºàÚ>>à ëÑzt¡ "[΃à Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[Î ëų[J¤[>¡ú ³[γA¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹>à R¡àA¥¡à W¡;A¡[> ÒàÚ¤[Î &> [š [š>à ëW¡;>à =àî\¡ú

               ÒüÎå Jåƒã}³A¡¡ t¡à>[³Ä¹Kà [¹ì\ྠët¡ïK[>¡ú Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[ÎKã A¡³> [³[>³³ ëšøàKøà³ ëÅ´•¤Kã "³Îå} ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà [ÑzÚà[¹} A¡[³[t¡ ëÅ´•¤Kã ³t¡àR¡ƒÎå ÒàăKã ëÒï>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ "³Îå} ëÑzt¡ šà[t¢¡Kã šø[Î샔zA¡à ¯à¹ã Åà>ìJø ÒàÚ>Îå Î}³à>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú 

              "³ì¹à³ƒà, ëóø¡³¯àA¢¡ &Køãì³”zA¡ã íº[¹¤à ÒüÎå "[Î ëÑzA¡ìÒàÁ¡¹[Å}Kà ¯à¹ã Åà>ƒå>à ¯àì¹àÒü[Å> šå¹A¡š>à "ó¡¤à ëJàR¡=à} *ÒüK[>¡ÒàÚ>Îå &> [š [šKã ë>Îì>º šø[Î샔z ëA¡à>¹àƒ ëA¡ Î}³à>à šàl¡ü³ã[Å}ƒà ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.