"ì>ï¤à ιA¡à¹ "[Î>à "[¹¤à &샃 A¡ìº\ 6 ιA¡à¹Kã A¡ìº\ *ÒüÒ>[¤Úå

ÒüA¡àÚJå´•\[¹¤à &[ƒt¡¹,
          =àK;W¡[¹¡ú R¡[ÎKã [¤ ë\ [š>à ºå[W¡}ƒå>à ëŴäà "ì>ï¤à ιA¡à¹ "[ÎKã ÒüA¡àÚJå´•\[¹¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ë>à}ì=à´¬³ ¤ãì¹> [Î}Ò, ÒüA¡àÚJå´•\[¹¤à &ƒå¸A¡Î> [³[>Ñz¹ ë=àA¡ìW¡à³ ¹àì‹Å¸à³ [Î}Ò, ëA¡[¤ì>t¡ [³[>Ñz¹[Å}, &³ &º &[Å}K㠳󡳃à =àK;W¡¤Kà ëºàÚ>>à >å}R¡àÒü¤Îå ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹ ëºàÚ>>à ³³àR¡Kã A¡ìUöΠιA¡à¹>à "[¹¤à &샃 A¡ìº\ 6 šå í>Ò;tå¡>à "³[ƒ tå¡Ò;tå¡>à =[´¬¹´¬Kã "ìÅ}¤à šàl¡üƒ³ "³à =ì´¶àÚ ëÅ}>à =³\[¹¡ú

         1¡ú [¹Åà} íA¡[Å}, ƒì¹@ƒø, [>šà³W¡à "³Îå} W¡Òã 15 ºãÅà} Åã;>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü[¤¹´¬à Òüì¤à¤ã "[Î>[W¡}¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹[Å} "[΃à R¡[΃Kã W¡Òã 36 ëÒÀ¤à "[¹¤à &샃 A¡ìº\ 6 "[ΠιA¡à¹Kã ³šè} ó¡à¤à A¡ìº\ "³à *ÒüÒ>[¤Úå ÒàÚƒå>à Òü} 1993 ƒKã [ƒ³à@ƒ ët¡ïƒå>à ºà[Aá¡ú

         2¡ú Òü} 1993 Kã ë³Kã t¡à} 25 ³t¡³ "ƒåKã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ Åøã"๠ëA¡ ƒì¹@ƒø [Î}ÒKã ¯àÅA¡ ³Jàƒà &[Køì³”z "³à K¤>¢ì³”z "³Îå} & &³ [\ & [Î [t¡ & ">ãKã ³¹v¡û¡à Úà>-ëW¡ "³à ÎÒã ët¡ï>[J, ¯àì¹àº[ƒ-  Agreement No. 3. Government agreed in principle to take over the Aided Colleges viz, Birmangol College, Kakching Khunou College, Standard College, Thambal Marik College and United College as and when financial position of the state improves.

        3ú Òü} 1997 A¡ã &[šøº t¡à} 5 =à}\ >å[³;t¡à [¹Åà} íA¡[Î}>à ºå¯à}Å}¤³ƒà íº¤à [º¤ì¹º A¡ìº\Kã &> Îåì¹@ƒø ë³ì³à[¹ìÚº ÎàÒüX ë¤ÃàA¡ ÅUà¤Kã ë=ï¹³ƒà "Îå´•à ÒàÚ[¤[J- ¹à\¸ "[΃à íº[¹¤à &샃 A¡ìº\[Å} ιA¡à¹>à ëºï[ÅĤà =¤A¡-ë=ï¹³[Å} ëÚ}[Å[À¡ú

         4¡ú Òü} 1998 Kã "KÑz t¡à} 28 ƒà ¯àìÒ}¤³ [>šà³W¡à [Î}Ò>à "Îå´•à ÒàÚ[¤[J- &샃 A¡ìº\ 6 ëºï[ÅĤà ιA¡à¹Kã ë=ï¹àR¡ íºì¹¡ú W¡Òã[ÎKã *ìv¡û¡à¤¹ t¡à} 21 ƒà =´¬àº ³¹ãA¡ A¡ìº\, *Òü>à³Kã &ƒ[³[>ìÑ|t¡¹ ë¤ÃàA¡ ÅUःà íº[J‰¤à [>šà³W¡à>à ÒàÚ[J- &샃 A¡ìº\ 6 "³åv¡û¡ƒà "W¡à>-³¹àÚ >àÒüƒ>à ιA¡à¹Kã A¡ìº\ *Òü>à ëºï[Å>K[>¡ú

         5¡ú Òü} 1999 Kã *ìv¡û¡à¤¹ t¡à} 1 >å}[=ºKã šè} 2 t¡à¤ƒà ³[ošå¹ ιA¡à¹ "³Îå} & &³ [\ & [Î [t¡ & ">ãKã ³¹v¡û¡à Úà>-ëW¡ "³à "³åA¡ ÎÒã ët¡ï>[J¡ú Agreement No. 3. The Department shall prepare Cabinet Memorandum for conversion of the 6 (six) Aided College w.e.f. the month of the July 2000 as decided in the Cabinet Meeting held on 30th August 1999.

      6¡ú Òü} 2002 >줴¬¹Kã t¡à} 28 ƒà & &³ [\ & [Î [t¡ &Kã ³ã×; 13 >à Åà¤à [t¡³ "³Kà  W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ Òüì¤à¤ã [Î}ÒKà ¯à¹ã Åà>[J- Úå [\ [ÎKã ëÎG> 2 (&ó¡) ëAáà\ 12 [¤Kã ëA¡t¡àìKà¹ãƒà íº¤à &샃 A¡ìº\ 6 ³A¡ "³åv¡û¡ƒà šèÄà "=å¤à ³t¡³ƒà ëºï[Å>K[>¡ú ιA¡à¹Kã ³àÚîA¡ƒà Òüì¤à¤ã ³Åà³A¡, ¯àG¢ &³ * &Î Åøã¹à‹à[A¡Å¬¹ [Î}Ò, ë¹[¤>å¸ [³[>Ñz¹ Òü ¤ã¹³[o  [Î}Ò, 뮡[t¡[¹>¹ã [³[>Ñz¹ Åøã¯àÒü ³[o [Î}Ò, tå¡[¹\³ [³[>Ñz¹ [Î ëƒàìR¡º, še¡àÚt¡ã ¹à\Kã [³[>Ñz¹ ÅøãìºàìA¡º [Î}Ò "³Îå} [ó¡Î¹ã [³[>Ñz¹ Åøã¯å}>à*Åà} íA¡[Å} Úà*[J¡ú

       7¡ú ³³àR¡Kã ιA¡à¹ƒà &ƒå¸ìA¡Î> [³[>Ñz¹ *Òü[J¤à *ìA¡ì@ƒøà>à Òü} 2015, &[šøºKã t¡à} 28 ƒà &샃 A¡ìº\[Å}ƒà ‘ëó¡A¡[Âi¡ Îìšàt¢¡’ šã¹K[>¡ú ‘¹ç¡Åà’ Kã ³Jàƒà &샃 A¡ìº\ ëºï[Å>K[>, A¡[¹ A¡[¹ì>à "R¡A¡šà ¯àó¡³ ³Úà³ "³à =[´¬[J¡ú ëš@ƒ¤à šè´•³A¡[Å} "[Î >ì´¬à ëšàƒå>à JàR¡ºAá¤à &샃 A¡ìº\[Å} "[ÎKã &³ìšÃàÒü[Å} "[Τå >å}[Å[¤ƒå>à "³[ƒ A¡ìº\[Å} "[Î>à ³îÒ-³[Å}Kã º³ƒà ëºï[¹¤à ë=ïƒà} ëºàÚ>-ëºàÚ>>à JåU}[Å}Kã ³îÒKã ëºàÚÅR¡ *Òü[¹¤à "[¹¤à &샃 A¡ìº\ 6 šå ιA¡à¹Kã ³šè} ó¡à¤à A¡ìº\ *ÒüÒ>[¤Úå ÒàÚ>à ëA¡à[t¡ šø>à³ ët¡ï\[¹¡ú

"ìƒà³Kã,
ë³àÒü¹à}ì=³ Î>àÚàÒü³à [Î}Ò
>à*ì¹³ì=à} Åà³åÅR¡ l¡üAè¡, Òü´£¡àº ë¯Ñz


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.