Òü [®¡ &³[Å} ëÑ|à} ¹ç¡³ƒà =³ìJø

Òü´£¡àº, &[šøº 12– "àl¡üt¡¹ ³[ošå¹ šà[º¢Úàì³”z[¹ A¡>[Ñzt塸&[XKã ³Jàƒà íº¤à ë=ï¤àºKã & [Î 7 A¡ã ëšà[À} ëÑzÎ> 265 ƒKã šå¹A¡šà [κ ët¡ï¹¤à Òü [®¡ &³[Å} ë=ï¤àº [³[> ëÎìyû¡t¡[¹ìÚv¡à Òà}¤à ëÑ|à} ¹ç¡³ƒà "A¡>¤à ëÎA塸[¹[t¡Kã ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à} ³Jàƒà =³ìJø¡ú 
Òü [®¡ &³[Å} R¡¹à} >å[³ƒà} "ì=}¤à ó¡à*¤ƒà [ƒ[Ñ|v¡û¡ ëÒƒE¡àt¢¡¹Ît¡à šå¹A¡[J¡ú  ëšà[À}/ëÎA塸[¹[t¡ šà΢ì>º[Å}>à ët¡v¡û¡à A¡àÚƒ>à ÒÀA¡šƒà [ƒ Òü */[ƒ [Î ë=ï¤àº Òàl¡ü¤³ ë¹à[Ît¡à>à Ò¹à*->å}R¡àÒü¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú 
Òü *, ë=ï¤àº>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šƒà, ë=ï¤àºKã & [Î 7 A¡ã *®¡¹*º ëšàº šàì΢ì”z\ "[Î 76.98 *Òü[J¡ú íÒì¹àA¡ & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 85.43, ¯à}[\} ët¡”‚à & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 74.07, JàR¡ì¤àA¡ & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 84.21, ¯à¤KàÒü & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 79.73, A¡A¡W¡ã} & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 68.16, [ÒÚà}º³ & [ÎKã *Òü>à 73.99 "³Îå} ÎåK>å & [ÎKã *Òü>à W¡àƒà 73.27 *Òü[J¡ú        


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.