&Î &Î & "³Îå} ¹³ÎàKã *c¡à[Å}Kã t¡º¤ Ò”‚ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 2–ëΔz¹Kã ëÑšàX¹ [ÑHþ³ &Î &Î & (Τ¢ [ÅÛ¡à "[®¡Úà>) "³Îå} ¹³Îà (¹à[Ñ|Úà ³à‹¸[³A¡ [ÅÛ¡à "[®¡Úà>) Kã ³Jàƒà ëºï[J¤à ëA¡ìt¡ìKà[¹ "׳Kã *c¡à[Å}Kã =àKã t¡º¤ Ò”‚¹K[> ÒàÚ[¹¡ú
&³ 'W¡ "๠[ƒKã [š & [¤ (ëšøàì\v¡û¡ &šøç¡ì¤º ë¤àƒ¢) 2018-19 >à ÒàÚ[¹¤à ëA¡ìt¡ìKà[¹ "׳ "[ÎKã *c¡à[Å}Kã t¡º¤ "³Îå} &ºà*&X[Å} "[Î Ò”‚>¤à ¯à칚 ëºï[J¤[>¡ú ¯à칚 "[ÎKã ³tå¡}ÒüÄà šøàÒü³à[¹ [t¡W¡¹ (&Î &Î &)Kã t¡º¤ ºåšà 25,000; "Ù¹ šøàÒü³à[¹ [t¡W¡¹Î (&Î &Î &) Kã t¡º¤ ºåšà 20,000 "³Îå} ëKø\å&t¡ [t¡W¡¹ (¹³Îà) Kã>à ºåšà 25,000 ƒà Ò”‚¹K[> ÒàÚ[¹¡ú
ëšàA¥¡ó¡³>à ó¡}¤à šàl¡üKã [ºJè> "³Kã ³tå¡}ÒüÄà, &Î &Î & [ÑHþ³Kã ³Jàƒà Òü} 2012, 2013, 2014 Kã *Òü>à šøàÒü³à[¹ [t¡W¡¹Kã ëÎS¡Î> ëšàÑz 1951 íº¤ƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤à *c¡à ³Åã} "[Î 1677 [>¡ú Òü} 2012, 2013, 2014 "³Îå} 2016 t¡à ëºï[J¤à "Ù¹ šøàÒü³à[¹ [t¡W¡¹Kã ëÎS¡Î> ëšàÑz 938 Kã ³>å}ƒà ëÒï[\A¡ =¤A¡ ët¡ï[¹¤à ³Åã}>à 803 [>¡ú ¹³ÎàKã ³Jàƒà Òü} 2011, 2014 "³Îå} 2016 t¡à ëºï[J¤à ëKø\å&t¡ [t¡W¡¹Kã ëÎS¡Î> ëšàÑz 1088 Kã ³>å}ƒà ëÒï[\A¡ =¤A¡ ët¡ï[¹¤à "[Î>à 990 [>¡ú
[³[>[Ñ| *¤ ׸ì³> [¹ìÎàᢠ[ƒì¤ºšì³”z>à ó¡@ƒ =àìƒàA¡šƒà ³t¡³ W¡àƒ¤>à ³¹³ *Òü¹Kà ëA¡ìt¡ìKà[¹ "׳ "[ÎKã *c¡à[Å}ƒà &ƒ\åìA¡Î> [ƒšàt¢¡ì³”z>à ³t¡³ W¡à>à t¡º¤ šã¤Îå R¡³[‰¡ú &³ 'W¡ "๠[ƒ>à [¹[º\ ët¡ï¹Aá¤à ëÅ>ó¡³ "ƒå ³[ošå¹ K¤>¢ì³”zA¡ã ó¡àÒü>àX [ƒšàt¢¡ì³”z>à "Úà¤à šã¹¤à ³tå¡}ƒà [ƒšàt¢¡ì³”z "[Î>à ³¹ã íº>¤à [ƒ [ƒ *[Å}ƒà Τ-&ìºàìA¡t¡ ët¡ïƒå>à *c¡à[Å}Kã t¡º¤ "³Îå} &ºàì¯X ëÚ씂àA¡š[>¡ ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.