JåºKã W¡W¢¡ "³à í³>à tå¡´•à W¡àA¡ìJø

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 27– W¡àì@ƒº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã W¡A¡[šA¡àì¹à} Τ-[ƒ[¤\>Kã ³>å} W¡>¤à =å}ìW¡} JåºKã W¡W¢  ëÒï[J¤à "Òã} ë>à}ÚàÒü ³tå¡}  šè} 3 ëºà³ t¡à¤ƒà í³>à tå¡´•à W¡àA¡ìJø ÒàÚ[¹¡ú
ë=ïìƒàA¡ ë=àA¡ó¡³ƒKã ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, W¡W¢¡ "ƒåƒà R¡¹à} JåºKã ³ãÚà´•à JõÑz³àÎ Aå¡îÕ¡ šàR¡ì=àA¡[J¡ú ë>à}ÚàÒü ³tå¡} šè} 3 ëºà³ t¡à¤ƒà W¡W¢¡ í³ W¡àA¡šKã šàl¡ü t¡à>¹A¡šƒKã Jågà[Å}>à ëW¡ì”‚àv¡ûå¡>à í³ "ƒå A¡Ä¤à ëÒà;>[J¡ú "ƒå¤å í³ "ƒå A¡à ëÒÄà W¡àAá´¬>à ³¹³ *Òü¹Kà A¡>¤à R¡³ƒ>à W¡W¢¡ "ƒå tå¡´•à W¡àA¡[J¤[>¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà "ìÅàA¡-"š[@ƒ Úà*[J샡ú "ƒå¤å W¡W¢¡A¡ã ëšà;-íW¡ šè´¬à ëºï¤à Úàƒ>à "³àR¡-"t¡à ë=àA¡ìJø¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.