Kgà ºìÀà>¤à "³à W¡Òã 5 ó¡àìƒàA¡ šãìJø

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 2– Òü} 2013Kã >줴¬¹ 23ƒà &> [Î [¤Kã [t¡³ "³>à Kgà [A¡ìºàKøà³ 726A¡à ëA¡àÄ>à ó¡à[J¤à >åšà "³à R¡[Î [Ñš[Î&º &> [ƒ [š &Î ëA¡àt¢¡>à W¡Òã 5Kã =¤A¡ Ç¡¤Kã ó¡àìƒàA¡ "³Îå} ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 75000 [=ÒÄ¤à ¹àÒü šãìJø¡ú
R¡[Î ó¡àìƒàA¡ šãJø¤à >åšà "ƒå Òü} 2013ƒà &> [Î [¤ Òü´£¡àºKã [t¡³ "³>à Òü´£¡àºƒKã [κW¡¹ t¡´•à yA¡ (ƒ[¤ÃÚå [¤-41[Î-6773)ƒà Kgà [A¡ìºàKøà³ 726 šå¹Kà W¡;º´¬ƒKã ó¡à[J¤[>¡ú ³ÒàA¡šå ëA¡àt¢¡ "[Î>à &> [ƒ [š &ÎA¡ã ëÎG> 20 ([¤) (tå¡) ([¤)Kã ³Jàƒà ³¹àº íºì¹ ÒàÚ>à ºà*ì=àA¡šKà ëºàÚ>>à W¡Òã ³R¡à =¤A¡ Ç¡¤Kã ƒ[@ƒ "³Îå} ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 75000 [=ÒÄ¤à ¹àÒü t¡à[J¡ú A¡[¹P¡´¬à ³ÒàA¥¡à ó¡àÒü> "[Î [=¤à R¡³ƒ¤à t¡à¹¤[ƒ ³Jà t¡à>à =à 6 =¤A¡ Ç¡¤Kã ƒ[@ƒ ó¡}K[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.