ëÎA塸[¹[t¡ ëó¡à΢>à ³ã "³à ó¡àì¹

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, *ìv¡û¡à¤¹ 3– =à "[ÎKã 2 Kã "ÚåA¡ šè} 2 t¡à¤à ³t¡³ƒà šå[ºÎ A¡´¶àì@ƒà Òü´£¡àº ë¯Ñz>à ëA¡àÒüì¹îU ¤à\ใà [=¤à ×´¬Kã =¤A¡ W¡x¤ƒà [šøšàB¡ã =¤A¡ ët¡ï¤à >åšà "³à ó¡àì¹ ÒàÚ>à ³[ošå¹ šå[ºÎA¡ã [š "๠*Kã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú

ó¡à¹¤à >åšà "ƒå[ƒ [>ìR¡à´¬³ ëšàÒüî¹ìt¡à> [Î}Ò (26) "ìšàA¡šKã [³} &> ¹àì\> [Î}Ò ëA¡ïÒü¡ú [\[¹¤à³Kã ë¤àì¹àì¤yû¡àƒKã ëÒï[\A¥¡à Jळ ëA¡à”‚àƒà íº¤[> ÒàÚ[¹¡ú ³ÒàA¡ [šøšàB¡ã A¡A¡îó¡ &[ºÚ\ ³[oì=àÒü¤à ëA¡ï¤à "³Kã ³Jàƒà =¤A¡ ët¡ï¤[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.