ë=à} ët¡A¡šƒà ëÅàA¡[J¤à 1 [Åì¹

[\[¹, "KÑz 28– [\[¹¤à³Kã ¤à¹àA¡ ÎàA¢¡ºKã P¡¯àJຠ"³Îå} ë¤àì¹àì¤yû¡àKã ³¹v¡û¡à P¡¯àJຠtå¡ì¹ºKã ³=v¡û¡à ÒüAå¡Òü Aå¡Òüƒ>à Åà¤à ëÒï[J¤à ëÚà;A¡ã ë=à} (ë¤[À [¤ø\) "³à =à "[ÎKã 22 ƒà ët¡A¡=¹A¡šƒKã ëÅàv¡ûå¡>à ºàìÚ}ºA¡šà >åšà "³à R¡[Î "ÚèA¡ íº[J쉡ú 

íº[J‰¤à "ƒå ëA¡'W¡ ë‹àì>à [Î}Ò (35), "ìšàA¡šKã [³}, íº[J‰¤à \Ú¤à¤å [Î}Ò ëA¡ïÒü¡ú ¤à¹àA¡ ÎàA¢¡ºKã ³>å}W¡Äà íº¤à P¡¯àJ຃Kã[>¡ú ³ÒàA¡ R¡[Π"ÚèA¡ "R¡>¤ƒà [ÅìÀà}ƒà íº¤à ë>à=¢ ÒüÑz>¢ Òü[@ƒ¹à KàÞê¡ã [¹\ì>º Òü>[Ñzt塸t¡ *¤ ëÒºô= &@ƒ ë³[ƒìA¡º ÎàÒüìXÎt¡à íº[Jƒ¤[>¡ú 

>ã}[Å}¤à Úà¤[ƒ, P¡¯àJຠtå¡ì¹ºKã ³=v¡û¡à Åà¤à ëÒï[J¤à ëÚà;A¡ã ë=à} (ë¤[À [¤ø\) "ƒå ët¡A¡=¹A¡šƒKã ë=à} Åà¤à Úà*¤à [Å@µã t¡ì¹; "ìÅàA¡ "š> >}[J¤[>¡ú 

[š &³ [\ &Î ¯àÒü (šø‹à> ³”|ã KøೠιA¡ ë™à\>à) Kã ³Jàƒà Åà¤à ë=à} "ƒå "KÑz 22 Kã "ÚèA¡ šè} 8 ë¹à³ t¡à¤ƒà ÒüJR¡-JR¡ìÒïƒ>à ët¡A¡=¹A¡[J¤[>¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà ëÅàA¡[J¤à "ît¡ ³ã[Å} "ƒå[ƒ º³t¡àÒü Jåì>ïƒKã [t¡'W¡ ¹àì\> [Î}Ò (31), "ìšàA¡šKã [³}, [t¡'W¡ A塳à¹; ëA¡ ë=àÒü¤à [Î}Ò (31), "ìšàA¡šKã [³}, ëA¡ A塺à[\; [Î}Ò; &º ³>à*ìt¡à> [Î}Ò (18), "ìšàA¡šKã [³}, &º [>ìºà [Î}Ò "³Îå} ëιೠëºàìA¡> [Î}Ò (20), "ìšàA¡šKã [³}, &Î [>}ì=³[>¡ú
 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.