J๳ šìÀ>Kã Jågà "׳ t¡³[=>à ó塤ãì¹– W¡ãó¡

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 17– =à "[ÎKã 14 Kã >å}[=º šè} 3.30 ë¹à³ t¡à¤ƒà J๳ šìÀ>Kã Jågà "׳ ³¹à}[W¡}Kã ë=ïîš ëÎìyû¡t¡[¹ P¡¯à}W¡ºå} Kà}î³ "³Îå} [\Ú@ƒàÒü>à ºå[W¡}¤à ³ã J¹>à t¡³=ã>à ó塹ì´Ã ÒàÚ>à J๳ šìÀ> JåºKã W¡ãó¡ A¡³ ëW¡Úà¹ì³>Kã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú

ó塹´¬ƒKã ëÅàAá¤à Jågà "׳ "ƒå[ƒ =à}î>Î> (38) "ìšàA¡šKã [³} íº[J‰¤à í>ìÎàÎ>, "๠í>A¡àìW¡à} (59) "ìšàA¡šKã [³} íº[J‰¤à ×î¹óå¡> "³Îå} í¹ìJà[¹º ¹à}ºà ëJïWå¡} (70) "ìšàA¡šKã [³} íº[J‰¤à í¹A¡àóå¡> ëA¡ïÒü¡ú ³ìJàÚ "×´¬å ë>à}î³ [W¡ì@ƒàºƒà "šãA¡šà \à[t¡P¡´¬[ƒ A¡[¹Îå >ìv¡ ÒàÚ>à [A¡Ò@ƒå>à t¡³[=>à ó塹³[J¡ú ³ìJàÚ "׳Kã ³>å}ƒà "³[ƒ Åà[=>à ëÅàA¡šƒKã ëÒà[Ñšt¡àºƒà ºàÚA¡Ä[¹ ÒàÚ[¹¡ú

ë=ïìƒàA¡ "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà "Aè¡Ùà ³ì¹àº JR¡ìƒàA¥¡¤à J๳ šìÀ> [®¡ìº\ "ì=à[¹[t¡>à =à "[ÎKã 15 ƒà ³¹à}[W¡} JåºKã ³ã*Òü[Å}ƒà Îì´¶à> =à¤ƒà ºàA¡šã쉡ú ³¹³ "ƒå>à R¡[Î ëJàÒüÅà*>¹¤à J๳ šìÀ>Kã Jågà[Å}>à Jåº ">ãKã ³¹v¡û¡à Úà>¤à "³à ºà[v¡ûö¡¤à ó¡à*¤à JåºKã &[¹Úàƒà º@ƒå>à W¡;ÒìÀàÒü ÒàÚƒå>à "[=}¤à =³ìJø¡ú ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡[Å}>Îå "=å¤à ³t¡³ƒà ë=ïìƒàA¡ "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà [=[\@ƒå>à Úà>¤à šå¹A¥¡¤à Åã@ƒø¤[ƒ ºà[Aá¤à "KÑz 20 ƒKã ëÒÄà A¡>¤à ëJàR¡\} W¡R¡[ÅÀK[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.