ëº@ƒÎÃàÒüƒ>à ‘º´Ãà} ëKt¡ &[¹Úà’ ó¡àl¡ü>¤à R¡³ì‰

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, "KÑz 5– R¡¹à} "Òã} Wå¡[J¤à "A¡>¤à ë>à}>à ³¹³ *Òü¹Kà šàA¡ ÅÄà ëº@ƒÎÃàÒüƒ ë=àA¡šƒKã º´Ãà} ëKt¡ [®¡ìÀ\ "³Îå} ³[ÎKà =}>¤à [®¡ìÀ\[Å} ³[ošå¹Kã "ît¡ ³ó¡³[Å}Kà º´¬ã ó¡àl¡ü>¤à R¡³ì‰ ÒàÚ[¹¡ú ëšøÎ>à ó¡}¤à [¹ìšàt¢¡t¡à l¡üJøåº º´Ãà} º´¬ã "³Îå} *Á¡ Òü´£¡àº-º´Ãà} º´¬ãKã ³ó¡³ A¡Úàƒà ëº@ƒÎÃàÒüƒ ë=àìAá¡ú JR¡ìÒïƒ>à W¡ã}ƒKã ëW¡”‚¹A¡šà #[Å}>à º´¬ãKã Źç¡A¡ A¡Úà ëW¡”‚¹Kà šå=ìJø¡ú 

Jågà[Å}>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šƒà ó¡à¹ç¡} "³Îå} º´Ãà} ëKt¡ [®¡ìÀ\Kã ³¹v¡û¡à ëº@ƒÎÃàÒüƒ>à º´¬ã =ã}ºKà íºì¹¡ú  ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡>à "=å¤ƒà ³ã;ìÚ} W¡R¡¤ãÚå ÒàÚ>à Jågà[Å}>à šåA¥¡ã} [W¡}[ÅÀ[Aá¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.