Î>à JàìR¡> 18 ó¡àì¹– [ƒ "๠"àÒü

Òü´£¡àº, ë³ 27– [ƒ "๠"àÒü ([ƒì¹ìv¡û¡àì¹t¡ *¤ ë¹[¤[>Úå Òü[”z[ºì\X), Òü´£¡àº [¹\ì>º Úå[>t¡>à R¡[Î ³ã ">ã Î>à JàìR¡> 18 Kà ëA¡à>>à ó¡àì¹ ÒàÚ>à [ƒì¹ìv¡û¡àì¹t¡ "[ÎKã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú 
ëW¡ì¹àº "[Î>à ÒàÚ, ³šà> º³ƒKã Î>à šå[ÅÀA¡šƒà ó¡à[¹¤à >åšà ">ã "ƒå[ƒ ¹à\Ñ‚à>ƒKã \Ú šøA¡àÅ ëÎà[> "³Îå} [>l¡ü [ƒÀãƒKã ëÒ³”z A塳à¹[>¡ú
"A¡A¥¡¤à šàl¡ü ó¡}¤ƒKã [ƒ "๠"àÒü, Òü´£¡àº>à *šì¹Î> W¡x¤ƒà ³ã ">ã "ƒå Î>àKà ëA¡à>>à ó¡à¤à R¡³[J¤[>¡ú
[ƒ "๠"àÒü, Òü´£¡àº>à ëÅ>¤à W¡Òã (2018-19)  "[΃à ëó¡àì¹> *[¹[\> Î>à ëA¡ [\ 33 ó¡à¤à R¡³ìJø ÒàÚ[¹¡ú 
=à "[ÎKã 25 ƒÎå [ƒ "๠"àÒü, Òü´£¡àº [¹\ì>º Úå[>t¡>à ³ã ">ãƒKã Î>à JàìR¡> 12 ó¡à¤à R¡³Jø¤[> ÒàÚ[¹¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.