tå¡ì¹ºƒà ºåš[J¤à >åšà "³à [=¤à JR¡ì‰

Òü´£¡àº, ë³ 7– R¡[Î >å[³;Úå}¤à šè} 12 t¡à¤à "ƒå¯àÒüƒà ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã "ì¹à} tå¡ì¹ºƒà >åšà "³à #[Å}Kã #î¹>à ëW¡”‚¹Kà ºåš[J¤ƒKã [=¤à JR¡ì‰¡ú #[Å} #î¹>à ëW¡”‚[J¤ƒKã [=¤à JR¡ƒ>à íº[¹¤à >åšà "ƒåKã ³[³}>à "ìγ í=¤ã (34) ëA¡ïÒü¡ú ³ÒàA¡ ë=ï¤àº "ì=àA¡š³ íÒìyû¡} ³ìJàR¡ƒKã[>¡ú ³ÒàA¡ R¡[Î "ÚèA¡ ³ÒàB¡ã JàR¡ì¤àA¡ í³Ñ•à³ íºA¡àÚƒà íº¤à >åšã ³šà³ƒà W¡;ºå¹Kà ÒÀA¡šƒà "ì¹à} tå¡ì¹ºƒà A塳=¹Kà Òà¡£¡ ƒà³ š[¹}ƒà ºàĤà ëÒà;>¤ƒà tå¡ì¹ºƒà t¡à[ÅÀKà #î¹>à ëW¡”‚¹Kà ºåš[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
í=¤ãKã ÒA¡W¡à} ó¡}>¤à ëÑzt¡ [ƒ\àÑz¹ ë¹ìÑšàX ëó¡à΢A¡ã [t¡³ "³Îå} #¹ç¡Ùà íÒ¤à ³ã ë>v¡ûå¡>à [=[J¡ú "ƒå¤å >å}[=º šè} 5 ó¡à*¤à ³ÒàB¡ã ÒA¡W¡à} ó¡}¤à R¡³[‰¡ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.