[\[¹¤à³Kã ¤@ƒ

Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 15– >å[³; 7 [>ì¹à³Kã ³³àR¡ƒà [\[¹¤à³Kà =}>¤à [\[¹Qàv¡Kã ‰àÒü®¡¹ "³à 뮡>Kà ëºàÚ>>à Òü´£¡àºƒà W¡;>¤Kã šåJø¤à ³tå¡}ƒà ³ó¡³ JR¡ƒ>à ³àR¡ìJø ÒàÚ¤à ¯àìÒïƒà R¡[Î >å}[=ºƒKã ëÒï>à ë>Îì>º ÒàÚì¯ 37 (Òü´£¡àº [\[¹ º´¬ã) A¡ã [\[¹ "³Îå} [\[¹Qàt¡A¡à ëºàĤà ë=à} ³=v¡û¡à ³t¡³ A¡v¡û¡>à ¤@ƒ W¡x¤à ëÒïìJø¡ú

¤@ƒ "[Îƒà ³Jº "³v¡Kã KàØl¡ã[Å} W¡ìxàA¡-W¡;[Å> Úà[J샡ú "ƒå¤å ëJàR¡>à W¡;šƒ[ƒ "[=}¤à íº[J샡ú ¤@ƒ "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà Òü´£¡àºƒKã "³Îå} [\[¹ƒKã [κW¡¹ W¡;A¡ƒ¤à ëšìÎg¹ A¡Úà [\[¹ƒà š@ƒå>à íº[¹¡ú 

š>¤à Úà¤[ƒ, ³àR¡Jø¤à KàØl¡ã "ƒå ³Úà} Òü´£¡àºKã ³ó¡³ "³ƒKã ³Úà} Òü´£¡àº šå[ºÎ>à ëºïJ;ìJø ÒàÚ[¹¡ú 


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.