³ÅàKã ³Ú賃Kã ëA¡ïì=àAáKà t¡³=ã>à ó衹ì´Ã

"R¡à}[Å}>à ëK} ëųƒå>à óè¡>¤Kã ë=ï*} º³ƒ³ "[΃à W¡x¹ìAá

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 3– º³ƒ³ "[΃à "R¡à}[Å}>à ³àKã ³àKã JR¡>à W¡à>¤à ³³àĤ[Å}Kà šèÀKà ëK} ëÅ´ÃKà ³ã óè¡>¤Kã ë=ï*} ët¡àÚ>à ë=àA¡šà ë=ïìƒàA¡ "³à *Òü¹ìAá¡ú ³³à ³šà *Òü¤[Å}>à ³W¡à[Å}¤å ³t¡³ W¡à>à R¡àA¡ ëÅ>¤Kã t¡R¡àÒü󡃤à íº¹ìAá¡ú

ëÒï[J¤à W¡ÒãKã "ì¹àÒü¤à >å[³;t¡à "R¡à} 9 "³[ƒ ë³\¹ *Òü¹¤à ³ã "³à Úà*¤à ëK} "³>à ³ÅàKã ³Ú賃Kã  W¡Òã 17 Jv¡û¡³A¡ R¡àÒü[¹¤à "R¡à} "³¤å ëA¡ïì=àAáKà t¡³[=>à ó衹´¬ƒKã [¹³Î ëÒà[Ñšt¡àºƒà šåJ;tå¡>à ºàÚA¡ÄìJø ÒàÚ[¹¡ú

Òü´£¡àº šå[ºÎ ëÑzÎÄà ëA¡à>¤à =à}@ƒ [Ò\³ íºA¡àÚƒà ÒàÚ[¹¤à ë=ïìƒàA¡ "[Î ë=àA¡[J¤[>¡ú

ë=ïìƒàA¡ "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà ëW¡Ä[¹¤à "R¡à}[Å} "³[ƒ ë³\¹ *Òü¹¤à ³ã "³à Úà*¹Kà ³ìJàÚ 10 ³A¡ šå[ºÎ>à ó¡à칡ú ëºàÚ>>à ë³\¹ *Òü¹¤à ³ã "ƒå>à [Î ë\ &³ Òü´£¡àº ë¯ÑzA¡ã ëA¡àt¢¡t¡à šåì=àv¡ûå¡>à =à "[ÎKã 4ó¡à*¤à šå[ºÎ A¡Ñz[ƒ [¹³à@ƒ ëºï=ìJø "ƒåKà "R¡à}[Å} "ƒå>à \åì¤>àÒüº \[ÑzÎ ë¤àƒ¢ Òü´£¡àº ë¯Ñzt¡à šåì=àv¡ûå¡>à A¡àl¡üìX[À} šãìJø¡ ÒàÚ[¹¡ú ë=ïìƒàA¡ "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà "àÒü>Kã *Òü¤à &G> ëºïJ;>¤KンA¡ ëÅàAá¤à "R¡à} "ƒåKã ³šà [t¡ ¹àì³Å¬¹ [Î}Ò>à Òü´£¡àº šå[ºÎ ëÑzÎ@ƒà W¡Òã "[ÎKã "ìÒï¤à >å[³;t¡à [¹ìšàt¢¡ "³à ët¡ï[J¡ú [¹ìšàt¢¡ "[ÎKã ³tå¡}ÒüÄà 307¡ú 384¡ú 326¡ú 34 "àÒü [š [ÎKã ³Jàƒà &ó¡ "àÒü "๠"³à ëºïJ;tå¡>à "R¡à} "[Τå ó衹³[J¤à ëK} "ƒåKã ³ã*Òü[Å} "ƒå >å[³; "ƒåƒà ëºïJ;šà R¡³[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

[t¡ ¹àì³Å¬¹>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šKã ³tå¡}ÒüÄà ³ÒàB¡ã ³W¡à "[Î ³Ú賃Kã ³ÒàB¡ã ÑHåþºƒà t¡[´¶Ä¤à ³³àĤà "³>à [>l¡ü ÒüÚà¹Kã [¯Å šãìK ÒàÚƒå>à ³³àR¡ W¡ÒãKã "ì¹àÒü¤à >å[³;A¡ã  >å[³ƒà} šè} 10.30 ë¹à³ t¡à¤à ³t¡³ƒà ëA¡ïì=àA¡[J¤[>¡ú ³ÒàA¡šå ëA¡ïì=àAá¤à  ³tå¡} A¡à¹ "׳ƒà ºàA¡šà ³ÅA¡ JR¡ƒ¤à ³ã*Òü[Å}>à [Ťà Úà¤à Jè;ºàÚ šàÚ¹Kà t¡³[=>à ó衹³[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

"R¡à} "[Î¤å ³ã*Òü A¡Úà>à A¡³ìƒï>à ó衹³[J¤ì>à ÒàÚ¤ƒå ³ÒàB¡ã ëKv¡à [J>¤à [Î [Î [t¡ [¤ ëA¡ì³¹àKã óå¡ìt¡\t¡Kã JR¡¤à R¡´¬[>¡ú 

³ÒàA¥¡à ³Jà t¡à>à ÒàÚ, ³ÒàB¡ã "R¡à} "[Τå ó衤ƒà Úà*¹³[J¤à "R¡à}[Å} "[ÎKã ³¹v¡û¡Kã "R¡à} ">ã[ƒ ³ÒàB¡à ÑHåþº t¡[´¶Ä¤[>¡ú

ƒåKà 뺳ìÒï[¹¤[Å} "[Î>à "ìt¡àÙà ÑHåþºƒà t¡[´¶Ä¤à R¡àv¡û¡[>¡ú =à J¹Kã ³³àR¡ƒà ³ìJàÚKã AáàÎt¡à [>}R¡àÒü Å}ƒàĤKã ë=ïìƒàA¡ "³[ƒ íº[J¡ú  ³[Î >v¡>à ë=ïìƒàA¡ "³v¡à íº[Jìƒ ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.