"R¡à} 18 ƒà 뺴•à Òàt¢¡ ºàìÚ}ìJø

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 30– ÑHþàÒü ëÒà[Ñšt¡àº Òü´£¡àº>à W¡Òã 18 Kã ³Jàƒà íº¤à "R¡à} 18 ƒà óø¡ã Òàt¢¡ * [š [Î "³Îå} óø¡ã ÒüìA¡àA¡à[ƒ¢*Køà³ (Òàt¢¡ ëÑHþ>) Kã Jåìƒà}W¡à¤à ó¡}Ò>ìJø ÒàÚ>à ëÒà[Ñšt¡àº "[Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú

ëW¡ìÚຠ"³Kã íº¤àA¡ìšàA¡šà, ÅìKàºìź "³Îå} =à}\ >å[³; Jåƒã}Kã W¡Òã 18 Kã ³Jàƒà íº¤à ³[ošå¹Kã "R¡à}[Å}ƒà Jåìƒà}W¡à¤à "[Î šãƒå>à ºàA¡šKã ³>å} W¡Äà R¡[Î "R¡à} 18 ƒà Jåìƒà}W¡à¤à "[Î ó¡}Ò>[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.