>àKà ºèš[Å}>à "[=}¤à R¡àA¥¡à W¡;šãÚå– Úå &> [Î

ëÎ>àš[t¡, [ƒìδ¬¹ 8– ³[ošå¹Kã ÒàÄKã [ƒšå[t¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹, KàÒüJàR¡³¤å >àKà &[¹Úàƒà ë¤> ët¡ï[¹¤à ("[=}¤à =´Ãã¤à) "[Î >àKà óø¡ì”zº *K¢>àÒüì\Î> "³Îå} >àKà ³ãÚà´•à R¡àA¥¡à W¡;šãÚå ÒàÚ>à Úå &> [Î (Úå>àÒüìt¡ƒ >àKà A¡àl¡ü[Xº) >à šàl¡üt¡àA¡ šãìJø¡ú 

Úå &> [Î>à R¡[Î ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤à ³tå¡}ÒüÄà, KàÒüJàR¡³Kã ³t¡àR¡ƒà ëºï[J¤à ¯à칚 "[΃à >àKà ³ãÚà´•à ³ìJàÚKã ëJàR¡ó¡³ Òì@ƒàìAáàÒüƒ¤[>¡ú ³ÅàKã Åv¡û¡³ "³Îå} šå¯à¹ãKã ³àìÚàv¡û¡à =¤A¡ ët¡ï[¹¤à KàÒüJàR¡³¤å >àKà ³ãÚà´•à W¡R¡\ó¡³ "³v¡à šãì¹àÒüƒ¤[>¡ú >àKà ³ãÚà´•à šèÄà ëºï[J¤à ¯à칚 "ƒå R¡àA¥¡à W¡;A¡ƒ¤[>¡ú

KàÒüJàR¡³Kã ³àÚîA¡ƒà ºèš J¹Kã [³}ƒà ¯à R¡àR¡[º¤à >àKàKã ³ã J¹à "[Î ³ÅàKã šå¯à¹ã "³Îå} Åv¡û¡´¬å ëÚà씂àA¡š[Å}[> ÒàÚ>à Úå &> [Î>à ³¹àº Åã[J¡ú

[W¡¹¤à t¡à>ó¡³ "[΃à >àKà ëšà[º[t¡ìA¡º ëšøàì¤Ã³Kã "ì¹àÒü¤à ¯àîJ¤à "ƒå ºàA¡ÒĤà >àKà ³ãÚà´•à "³v¡à *Òü>à 뺚A¡ƒ¤[>¡ú A¡>àP¡´¬à ³ã J¹à "³Îå} ºèš J¹>à 'ìJàÚ¤å ºàÄà º³[\}ÒìÀàÒüƒ¤[> ÒàÚ>Îå Úå &> [Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú


© 2016 - 2019 Poknapham. All rights reserved.