"àÎà³ ¹àÒüó¡ºÎ>à ³ã "³à Î>à [A¡ìºàKøà³ ³[¹Kà ëA¡àÄ>à ó¡àì¹

Òü´£¡àº, "KÑz 8– ë³à칃Kã Òü´£¡àº t¡´•à ë=à¹A¡šà ³à¹ç¡[t¡ 뮡> "³ƒà Î>à [A¡ìºàKøà³ 4.157 šå¹Kà ºàA¡šà >åšà "³à "³à Jåìƒ}=à¤ãƒà íº¤à 12Ç¡¤à & "à¹Kã A¡àR¡¤å "³>à ó¡àì¹ ÒàÚ[¹¡ú

ó¡à¹¤à "ƒåKã ³[³} ¹à\å ³å[>Úà[@ƒ (45), "ìšàA¡šKã [³} "๠³å[>Úà[@ƒ ëA¡ïÒü, ë³àì¹ ¯àƒ¢ >´¬¹-3 ƒà íº¤[>ú ³ìR¡à@ƒKã Î>à JàìR¡> 25 ó¡}[J ÒàÚ[¹¡ú 

ëšøÎ>à ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, ë³à칃Kã Òü´£¡àº t¡´•à ë=à¹A¡šà KàØl¡ã "³ƒà "àÒüÄà Úàƒ¤à ³*}ƒà Î>à šåì=àA¡-šå[Å> ët¡ïKìƒïì¹ ÒàÚ¤à W¡š W¡à¤à šàl¡ü "³à ó¡}¤ƒKã Jåìƒ}=à¤ãƒà íº¤à 12Ç¡¤à & "à¹Kã ëW¡A¡ ëšàÑzt¡à íº¤à [t¡³>à KàØl¡ã[Å} ëW¡A¡[ÅÄà ëW¡A¡ ët¡ï[J¡ú "ÚèA¡ šè} 8.30 ë¹à³ t¡à¤ƒà ë³à칃Kã Òü´£¡àº t¡´•à ºàA¡šà ³à¹ç¡[t¡  ë®¡> (&³ &> 01[\-9270) ëW¡A¡ ët¡ï¹ç¡¤ƒà KàØl¡ã "ƒåKã ‰àÒü®¡¹Kã [Ît¡ ³Jàƒà Î>à[Å} "ƒå Úà*¹´¬[>¡ú

ó¡à¹¤à ¹à\å¤å ¯àÒ}-šàl¡üÒ} W¡x¤ƒà ³ÒàA¥¡à Î>à "ƒå ë³à칃Kã Òü´£¡àºƒà šå¹A¡š[> ÒàÚ¤à JR¡¤à R¡³[J¡ú ó¡à¹¤à ¹à\å "³Îå} Î>à "ƒå ët¡}ì> [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã A¡Ñz³ƒà [ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.