&[G샔z ë=àA¡šƒà >åšã "³à [Åì¹

Òü´£¡àº, \åºàÒü 12– ë>ìÑ•º ÒàÚì¯ >´¬¹ tå¡ Òü´£¡àº [ƒ³àšå¹ º´¬ãKã ëš[γàƒà R¡[Î "ÚèA¡ ëšìÎg¹ šå¤à [¯U¹ "³à &[G샔z ë=àA¡šƒà >åšã "³à [Åì¹ ³ã A¡Úà "ìÅàA¡ "š> >R¡ìJø ÒàÚ[¹¡ú

ëšøÎ>à ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, [¯U¹ "ƒå Òü´£¡àºƒKã ëšìÎg¹ šåƒå>à [ƒ³àšå¹Kンv¡û¡à W¡;šKã º´¬ãƒà >àKàìº@ƒKã ëš[Î³à ³šàKã ë>ìÑ•º ÒàÚì¯ >´¬¹ t塃à ëºàA¡Jàƒà t¡à[Å>¤ƒKã Kà[¹ "ƒåƒà ët¡à}¤à >åšã "³à [ŹKà "ìt¡àÙà A¡Úà "³>à "ìÅàA¡ "š> >R¡[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà íº[J‰¤à >åšã "ƒåKã ³[³} ³=à "³Îå} ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã W¡š W¡à¤à šàl¡ü ó¡}¤à R¡³[‰ ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.