"R¡A¡šà ³ìJຠ"³>à Jågà[Å} ëW¡ì”‚àA¥¡ì¹

Òü´£¡àº, \å> 14 – ët¡}ì> [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à >à¹ç¡³ [®¡ìº\ƒà íº>å}ƒKã "ìÒï¤à ³ìJຠ"³à ë=à¹A¡šƒKã Jågà[Å} ºàìgÄì¹ ÒàÚ[¹¡ú >à¹ç¡³ [®¡ìº\Kã W¡ãó¡¡ú ëW¡Úà¹ì³> &> &Î ë³àJå[ºš>à ëó¡àR¡ìƒà¹A¡šƒà, R¡¹à} "ÚèA¡ šè} 10 t¡à¤à ³t¡³ƒà ÒüJR¡ JR¡ìÒïƒ>à >à¹ç¡³ [®¡ìº\ƒà "[A¡¤Kã ³ÅA¡ *Òü¹¤à "ìÒï¤à ³ìJຠ"³à t¡à¹A¡[J¡ú

Jågà[Å}>à ³ìJຠ"[ÎKã ëÒï¹A¡ó¡³ [=¹ç¡¤ƒà íº>å}ƒKã ëÒï¹A¡šà *Òü¹³[J¡ú "[A¡¤Kã ³ÅA¡ *Òü¹¤à ³ìJຠ"[Î R¡[ÎÎå "ƒå³A¡ ë=à¹[Aá¡ú "ìÒï¤à ³ìJຠ"[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà A¡[¹ ë=à¹B¡ƒìK ÒàÚ>à [A¡>¤ƒKã Jågà[Å} ³Úè³ =àìƒàv¡ûå¡>à ºàìgÄì¹ú K¤>¢ì³”zA¡ã ³¹ã íº>¤à "ì=à[¹[t¡>à "=å¤à ³t¡³ƒà ³ã;ìÚ} W¡R¡¤ãƒå>à Jågà[Å}Kã "[A¡¤à ëA¡àA¡Ò>¤ãÚå ÒàÚ>à [®¡ìº\ W¡ãó¡>à ìó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.