ÒüKì>ïKã [¹\ì>º [ƒì¹v¡û¡¹ ëÒàìt¡ºƒà [Źì´Ã

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, ë³ 15– ÒüKì>ï (Òü[@ƒ¹à KàÞê¡ã ë>Îì>º *š> Úå[>¤[΢[t¡)[¹\ì>º ëΔz¹, Òü´£¡àºKã [ƒì¹v¡û¡¹ ƒà– ë\àìÎó¡ [ƒ A塤à Òü´£¡àºKã ë>à=¢ & * [΃à íº¤à ëÒàìt¡º t¡´£¡àƒà [Źì´Ã ÒàÚ[¹¡ú  ƒà– ë\àìÎó¡A¡ã "[Ťà ÒA¡W¡à} "ƒå R¡[Î >å[³ƒà} ëÒàìt¡º "[ÎK㠹硳 >´¬¹-214 ƒKã ó¡}[J¤[>¡ú

 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.