>åšã³W¡à ">ã >åšà 7 >à ëK} 빚 ët¡ïìJø
ëK} 빚A¡ã ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà ëW¡Ä¤à Jåƒã}³A¡ šå[ºÎ>à ó¡àì¹

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, &[šøº 19– t¡à¤ƒà tå¡\å}[>}R¡àÒü *Òü¤à ë=ïìƒàA¡ "³ƒà ëÒï[J¤à t¡à} 14 Kã >å[³ƒà}ƒà >åšã³W¡à ">ã ³ìJàÚKã ³³àĤà ">ãKã ³³àR¡³v¡û¡ƒà >åšà 7 >à ëK} 빚 ët¡ïìJø¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà ëW¡Ä¤à Jåƒã}³A¡ Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡ šå[ºÎ>à ó¡àKvå¡>à ³Jà t¡à>à [=[\>-׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x¤à ëÒïìJø¡ú

             >åšã "R¡à}ƒà W¡x¤à ³ã*;-³ãî>[Å}Kã ³àìÚàv¡û¡à íº¤à &> [\ * (>> K¤>¢ì³ì”zº *K¢>àÒüì\Î>) "³>à Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã &Î [šƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã ³t¡àR¡ƒà ¯àA¡;ºA¡šƒKã &Î [šKã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡ šå[ºÎ>à JèƒB¡ã *Òü>à [=[\>-׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x¹A¡šƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà ëW¡Ä¤à ³ã 7 ³A¡ ó¡àK;šà R¡³[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

              >åšã³W¡à ">ã "ƒå ³ìJàÚKã ³³àĤà ">ãKà ëºàÚ>>à t¡à} 14 Kã >å[³ƒà}ƒà Kà¹ã ³W¡à ">ãƒà =ऺ¡ [=¤à W¡;šƒà Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³>å} W¡>¤à Jå¹àÚ "ìR¡à³ íºA¡àÚƒà íº¤à >àAå¡Ùã ë¹ìÑzàì¹”z ³>àv¡û¡Kã >åšà 7 >à ó¡à¹Kà ó¡A¥æ¡}Kã W¡ã}ìJàR¡ t¡´•à šå¹Kà ³ó¡³ "ƒåƒà ³ìJàÚKà (>åšã³W¡à ">ã) ºàA¡[³Ä¤à ³³àĤà ">ã "ƒåKã ³³àR¡³v¡û¡ƒà ëK} 빚 ët¡ï[J¤[> ÒàÚ>à šàl¡ü "[Î>à ³Jà t¡à>à ÒàÚ[¹¡ú

             t¡³[=¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒå ë=àA¡Jø¤à ³tå¡}ƒà ³¹àÒü¤A¡ =㹤ã >åšã³W¡à ">ã "³Îå} ³ìJàÚKã ³³àĤ[Å} "ƒå>à ³=} >å[³;, t¡à} 15 Kã >å[³ƒà}¯àÒü¹³ƒà >åšã "R¡à}ƒà W¡x¤à ³ã*;-³ãî>[Å}Kã ³àìÚàv¡û¡à íº¤à &> [\ * "³Kã *[ó¡Ît¡à W¡vå¡>à ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã ³t¡àR¡ƒà ¯àA¡;[J¡ú ³ìJàÚKã ¯àA¡; "ƒåKã ³tå¡}ÒüÄà &> [\ * "ƒå>à >å[³; "ƒå³v¡û¡ƒà W¡àÒüÁ¡ ºàÒü@ƒà šàl¡ü šã[J¡ú "ƒå¤å W¡àÒüÁ¡ ºàÒü>Kã ³àÚîA¡ƒKã ëºïJ;ó¡³ ë=àA¡šà =¤A¡ ëºïJ;ºv¡û¡¤ƒKã t¡à} 17 t¡à Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡ šå[ºÎA¡ã &Î [šƒà A¡³ìšÃ”z ët¡ï[J¤[>¡ú 

                tå¡}ƒà &Î [š ³Åà³A¥¡à Aè¡š¥à [=[\À¤à ³tå¡}ƒà ³ÒàB¡ã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡ šå[ºÎ>à R¡¹à} ëW¡Ä¤à Jåƒã}³A¡ ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³ƒKã ó¡àK;[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

              ó¡à¹¤[Å} "ƒå Jå¹àÚ "ìR¡à³ íºA¡àÚƒKã R¡àv¡û¡[>¡ú ³ìJàÚKã ³>å}ƒà "³[ƒ Òü³å}-³>å}>à \åì¤>àÒüº[> ÒàÚ¤Kã ³¹ã íº>¤à ëW¡-W¡à} šåì=à¹A¡šƒKã \åì¤>àÒüº \[ÑzÎ ë¤àƒ¢t¡à šåì=àAáKà ëÒೃà [¹³à@ƒ ët¡ïìJø¡ú "ìt¡àÙà 6 "ƒåÎå Òü³å}-³>å}>à \åì¤>àÒüº[> ÒàÚ>à ëAá³ ët¡ïÒü¡ú "ƒå¤å ëÒï[\A¡³B¡ã *Òü>à \åì¤>àÒüº[> ÒàÚ¤Kã ëW¡-W¡à} šåì=àA¡š[ƒ íº[y¡ú "ƒå>à ³ìJàÚ 6 [Ñš[Î&º \\ ëšàìGàúëÎÎ> \\, Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã ëA¡àt¢¡t¡à šåì=àAáKà ³Jà t¡à>à [=[\>-׳[\>¤Kã =¤A¡ W¡x>¤à >å[³; 7 [>Kã šå[ºÎ A¡Ñz[ƒ [¹³à@ƒ ëºï=ìJø¡ ÒàÚ[¹¡ú

             ë=ïìƒàA¡ "[ÎKà ³¹ã íº>>à [ƒ[Ñ|v¡û¡ [ºìKº Îà[¤¢ìÎÎ "ì=à[¹[t¡  Òü´£¡àº ÒüÑzA¡ã ëÎìyû¡t¡[¹, & ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã>à R¡[Î íW¡¹àš ëA¡àt¢¡ A¡³ìšÃG, l¡ü[¹ìšàv¡û¡à šàl¡ü³ã[Å}ƒà ÒàÚ[J, ë=ïìƒàA¡ "[Î Úà´•à ëÎ[X[t¡¤ *Òü¡ú A¡>àP¡´¬à "³v¡>à ë=ïìƒàA¡ "[΃à ëW¡îÄ ÒàÚ[¹¤à ³ã[Å}Kã ³Úè³-³îA¡ í³ =à¤>[W¡}¤à ë³à¤ \[ÑzÎA¡ã ë=ï*} "³v¡à W¡x¤ãK>å¡ú 

              ë=ïìƒàA¡ "[΃à ëW¡Ä[¹¤à ³ã Jåƒã}³A¡ "àÒü>Kã ³tå¡}ÒüÄà ³Åà ³ÅàKã ó¡}ó¡³ ë=àA¡šà íW¡¹àA¡ ó¡}ÒÄ¤à šèÄà ëÒà;>[³Ä[Î ÒàÚ>Îå & ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã>à "à[šº ët¡ï[J¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.