[®¡ "àÒü [šKã KàØl¡ã[Å}ƒà 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ ÒàÙà ë³ 1 ƒKã Úà¹ì¹àÒü

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, &[šøº 19– šøàÒü³ [³[>Ñz¹ >ì¹@ƒø ë³à[ƒ>à ºå[W¡}¤à [¤ ë\ [šKã K¤>¢ì³”z>à íº¤àA¡ "[΃Kã [®¡ "àÒü [š A¡ºW¡¹ ³åx;šKà ³¹ã íº>>à ëºïJ;ºA¡šà ëJàR¡=à} "³ƒà ³=} =à ë³ 1 ƒKã šøàÒü³ [³[>Ñz¹ ³ÒàA¡ ³Åà, šø[Î샔z "³Îå} "ît¡ [®¡ "àÒü [š[Å}>à ët¡à}¤à KàØl¡ã[Å}ƒà 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ä¤à šè³[=} [=}ìJø¡ú

           ¯àó¡³ "[Î R¡[Î ó¡³[J¤à Úå[>Ú> ëA¡[¤ì>t¡A¡ã ³ã󡳃à 뺚¥[J¤[>¡ú šø[Î샔z "³Îå} šøàÒü³ [³[>Ñz¹Kã KàØl¡ã Úà*>à [®¡ "àÒü [šKã KàØl¡ã[Å}ƒà óáàŹ ºàÒüt¡ ÒàÙà ÚàK[>¡ú ³ƒå>à, KàØl¡ã[Å} "ƒå KàØl¡ã [W¡>¤à ³t¡àR¡ƒà J¹à ºàÒü>à "³Îå} ëA¡à´•à W¡;šƒà ³ìt¡R¡ *Òü>¤[>¡ ÒàÚ>à &ì\[XKã šàl¡ü "³>à ÒàÚ[¹¡ú

             R¡[Î ëºï[J¤à Úå[>Ú> ëA¡[¤ì>t¡A¡ã ¯à칚 "ƒå>à 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥà [=}Jø¤à [®¡ "àÒü [š[Å} "ƒåKã ³¹v¡û¡à ®¡àÒüÎ šø[Î샔z, W¡ãó¡ \[ÑzÎ *¤ Òü[@ƒÚà, Úå[>Ú>  [³[>Ñz¹[Å}, W¡ãó¡ [³[>Ñz¹[Å}, ëÑzt¡A¡ã ëA¡[¤ì>t¡ [³[>Ñz¹[Å}, ¤å¸ì¹àìyû¡t¡ *[ó¡Î¹[Å}, ÒàÚ ëA¡àt¢¡  "³Îå} Îå[šø³ ëA¡àt¢¡A¡ã \\[Å} Úà*[¹¡ú

              š>¤à ÚàÒü, Òü} 2014 ƒà Îå[šø³ ëA¡àt¢¡>à ëÑzt¡[Å}ƒà K¤>¢¹, W¡ãó¡ [³[>Ñz¹, W¡ãó¡ \[ÑzÎ, &ìγ[¤Ã [ÑšA¡¹, [³[>Ñz¹[Å} "³Îå} ÒàÚ ëA¡àt¢¡A¡ã \\[Å}[ƒ óáàŹ Úà*¤à 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥƒà "Úà¤à šã[J¤[>¡ú

               "ƒåKà W¡ãó¡ ëÎìyû¡t¡[¹, [ƒšå[t¡ [ÑšA¡¹, &ƒ®¡àÒü\[¹ ë¤àƒ¢A¡ã ëW¡Úà¹ì³>, ׸ì³> ¹àÒüt¡Î, ³àÒüì>à[¹[t¡\ "³Îå} š[¤ÃA¡ Îà[¤¢Î A¡[´¶ÎÄ[W¡}¤Kã ëW¡Úà¹ì³>[Å}, ëºà A¡[´¶Î>, ëÑzt¡ ÒüìºG> A¡[´¶Î>Kã ëW¡Úà¹ì³>, &ƒì®¡àìA¡t¡ ë\>칺Îå 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥƒà "Úà¤à šã¹¤Îå óáàŹ ÒàÙ[ƒ Úàì¹àÒü ÒàÚ>à JR¡Ò>[J¤[>¡ú 

             [ƒ [\ [š, & [ƒ [\ [š, "àÒü [\, [ƒ "àÒü [\, &Î [š, šå[ºÎ A¡[³Ñ•¹, &[„Îì>º A¡[³Ñ•¹, & &Î [š, [ƒ &Î [š[Å}>à ët¡à}¤à KàØl¡ã¤å>à óáàŹ Úà*¤à ¤Ãå ºàÒüt¡ Åã[\ĤKã "Úà¤à šã[J¤[>¡ú

              ³[ošå¹ K¤>¢ì³”zA¡ã ³àÚîA¡ƒKã 2014 Kã \å> 16 t¡à  ó¡³[J¤à ëÑzt¡ ëA¡[¤ì>t¡ ³ãó¡´•à ëÑzt¡A¡ã *Òü>à K¤>¢¹, W¡ãó¡ [³[>Ñz¹, [ƒšå[t¡ W¡ãó¡ [³[>Ñz¹, [ÑšA¡¹ "³Îå} ³[ošå¹ ÒàÚ ëA¡àt¢¡A¡ã W¡ãó¡ \[ÑzÎ>à ët¡à}¤à KàØl¡ã[Å} Jv¡û¡ƒà ÎàÒüì¹> Úà*¤à 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥƒà "Úà¤à šã[J¤[>ú

               Òü³ì\¢[XKã ³t¡³ƒ[ƒ ³[ošå¹ šå[ºÎ>Îå KàØl¡ãƒà ÎàÒüì¹> Úà*¤à 빃 [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥƒà ëA¡[¤ì>t¡>à "Úà¤à šã[J¤[>¡ú ó¡àÚ¹ Îà[¤¢Î "³Îå} ë³[ƒìA¡º Îà[¤¢Î (&´¬åìºX)>[ƒ ¤Ãå [¤A¡> ºàÒüt¡ Åã[\Ĥƒà "Úà¤à šã[J¤[>¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.