[Î &³ ¤Uìºà [Î "๠[š &ó¡>à R¡àìAá

Òü´£¡àº, &[šøº 17– ÒàÄKã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ * Òüì¤à¤ã [Î}Ò>à W¡Òã t¡¹à³R¡à íº¹Aá¤à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà =àìƒàAá´¬Kà ëºàÚ>>à ¤Uìºà "³Îå} ³[ÎKã "ìA¡àÚ¤à R¡àA¡-ëÅ>¤Kã =¤A¡ ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà R¡[΃Kã [Î "๠[š &ó¡>à šàÚ¤à ëÒïìJø ú

         ëšàA¥¡ó¡³>à ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, ³³àR¡ K¤>¢ì³”zA¡ã W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ "ƒåKà Ò@ƒB¡ã t¡à³¢ƒ>à *ìšà[\Î>Kã ºå[W¡}¤à *Òü[¹¤à * Òüì¤à¤ã [Î}Ò =à "[ÎKã 14 ƒà W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà =àìƒàA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à ³ÒàB¡ã E¡àt¢¡¹ƒà ëÒà}[\>ìJø¡ú * Òüì¤à¤ã  [Î}Ò>à ë>ï>à ëÒà}[\>[Jø¤à E¡àt¢¡¹ "[Î [\[¹¤à³Kã &³ &º & *Òü¹´¬à ë=ïƒà³ ëƒì¤@ƒø [Î}Ò>à íº¹´¬à ¤à¤åšà¹àKã E¡àt¢¡¹ "ƒåƒ[>¡ú

        ëÎA塸[¹[t¡ ëÑzt¡Ît¡à * Òüì¤à¤ã [Î}Ò ë\ƒ šÃÎ ëA¡ìt¡ìKà[¹ *Òü¤>à ³ÒàA¡šå R¡àA¡-ëÅ>¤Kã ë=ïƒà} ëºï[¹¤à [Î "àÒü &Î &ó¡ (ëÎì”|º Òü@ƒ[Ñ|&º ëÎA塸[¹[t¡ ëó¡à΢) A¡ã &Î &Î [\ ([Ñš[Î&º ëÎA塸[¹[t¡ Køç¡š) >à ëÒï[\A¡Îå "ƒå³A¡ R¡àA¡ ëÅ[À¡ú ³ÒàA¡šå R¡àA¡ ëÅ[À¤[Î [Î "àÒü &Î &ó¡A¡ã &Î &Î [\Kã A¡´š>ã "³[>¡ú A¡´š>ã "³à *Òü\¹¤Îå ³[΃à íºó¡³ ë=àA¡šà šà΢ì>º ³Åã} W¡š W¡à¤à "ƒå[ƒ >ìv¡ ÒàÚ[¹¡ú

             &G- &³ &º & ëƒì¤@ƒø>à íº¹´¬à E¡àt¢¡¹ "ƒå [\ & [ƒ>à &³ &º & *yû¡³ Òüì¤à¤ã [Î}Ò>à ÒàÄà &ìºàt¡ ët¡ï¤à íº¹¤Îå ³ÒàA¡šå R¡àA¡ ëÅ>Kìƒï[¹¤à [Î "àÒü &Î &ó¡A¡ã &Î &Î [\ šà΢ì>º[Å}Kã íºó¡³ ë¤ì¹A¡ "³Îå} Î[Ñ| ëšàÑz>[W¡}¤à ë>ï>à ëÅ´¬à t¡R¡àÒü 󡃤à íº¤>à ³ƒå ëų Åà¤à ëºàÒü¤ƒà ³t¡³ W¡R¡¤ƒKã * Òüì¤à¤ã [Î}Ò>à ³t¡³ J¹à ëW¡à”‚>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ¤Uìºà =àìƒàA¡š[> ÒàÚ[¹¡ú 

         * Òüì¤à¤ã [Î}Ò>à &[šøº 14 t¡à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà =àìƒàA¡šà *Òü\¹¤Îå  W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> [Î}Ò[ƒ ëÒA¡ ¯àÅA¡šKà W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ëÎìyû¡t¡[¹&v¡à 󡳃å>à =¤A¡ šàÚ¤à ëÒï[J¤[>¡ú W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> [Î}Ò >Òà>³îJ ºå¯à}Å}¤³ƒà íº¤à ³ÒàB¡ã ³Ú賃Kã *[ó¡Î A¡à¤à Aå¡´¬à ët¡ïƒå>à ºà[Aá¤[>¡ú

            * Òüì¤à¤ã>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ¤Uìºà =àìƒàA¡Jø¤Îå W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹> [Î}Ò ³Åà[ƒ R¡[γA¡ ®å¡¤ì>Ŭ¹ƒKã Òü´£¡àºƒà =å}º¤>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ¤Uìºà W¡R¡[‰¡ú >å[³; "ó¡¤à "³à ëÚ}ºKà "³Îå} ¤Uìºà "ƒå J¹à ëųìƒàA¡-ÅàìƒàA¡šà ët¡ï¹Kà ë>à}³à t¡š¥à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ¤Uìºà W¡R¡º¤à ÚàÒü ÒàÚ[¹¡ú 

          * Òüì¤à¤ã>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ *Òü[¹îR¡ƒà ³ÒàA¡šå R¡àA¡ ëÅÀ´¬à [Î "àÒü &Î &ó¡A¡ã &Î &Î [\ šà΢ì>º[Å} "ƒå ëÒï[\A¡Îå ³ÒàA¡šå "ƒå³A¡ R¡àA¡ ëÅ[À¤>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà R¡àA¡ ëÅĤà [Î "๠[š &ó¡A¡ã A¡´š>ã "³à šã¤ã>¤à ëÑzt¡ ëÒà³ [ƒšàt¢¡ì³”zt¡à ëW¡ Òü¹ìAá¡ú ³ƒåKã ³tå¡} ÒüÄà R¡[΃Kã [Î "๠[š &ó¡A¡ã A¡´š>ã "³>à W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà R¡àA¡ ëÅ>¤Kã =¤A¡ šàÚJ;[J¤[>¡ú

             W¡ãó¡ [³[>Ñz¹Kã ¤Uìºà R¡àA¡ ëÅ>¤Kã =¤A¡ [Î "๠[š &ó¡>à šàÚJ;Jø¤Îå W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ ëÎìyû¡t¡[¹&v¡à [Î[¤[ºÚà>, *[ó¡[Î&º, [³[>Ñz¹, &³ &º & [Å} W¡R¡¤ƒà ÒàÄP¡´•à ë³à¤àÒüº ëó¡à> šå[Å>¤à ÚàÒ@ƒ¤à "[Î>[W¡}¤à "JĤà ëW¡A¡[Å> ë=ï¹à}[Å} "ƒå³A¡ ëºïJ;A¡‰à >;yKà A¡[¹ A¡¹´¬à ë=ïÅ㺠šàÚJ;ºB¡ƒìK ÒàÚ¤ƒå[ƒ ëÒï[\B¡ã *Òü>à JR¡¤à R¡³[‰ ÒàÚ>Îå šàl¡üKã [ºJå> "[Î>à ³Jà t¡à[¹¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.