"A¡>¤à >å}[Å; Úà*>à ë>à} Wå¡K[>– "àÒü&³[ƒ

Òü´£¡àº, &[šøº 16– Òü[@ƒÚà> ë³[t¡*ì¹àìºà[\ìA¡º [ƒšàt¢¡ì³”z ("àÒü &³ [ƒ) >à šã¤à [¹ìšàt¢¡A¡ã ³tå¡}ÒüÄà R¡[΃Kã ëÒï¹Kà =à "[ÎKã 18 ó¡à*¤ƒà ³[ošå¹ Úà*>à "¯à} ë>à}ìšàB¡ã ëÑzt¡[Å}ƒà "JàA¡-"¹à* "³Îå} "A¡>¤à >å}[Å; Úà*>à ë>à} Wå¡K[> ÒàÚ[¹¡ú

          "àÒü &³ [ƒKã [¹ìšàt¢¡ "[Î>à [¤Òà¹, ë¯Ñz ë¤Uº, "àÎà³, ë³QàºÚ, ³[ošå¹ "³Îå} "¯à} ë>à}ìšàB¡ã "ît¡ ëÑzt¡[Å}ƒà &[šøº 16 t¡Kã 18 ó¡à*¤ƒà "JàA¡-"¹à* "³Îå} "A¡>¤à >å}[Å; Úà*>à ë>à} Wå¡K[>¡ÒàÚ[¹¡ú

            [¹ìšàt¢¡ "ƒå>à ³Jà t¡à¹ƒå>à, ³Òà¹àÑ|, P¡\¹àt¡, ¹à\Ñ‚à>, šgठ"³Îå} Ò[¹Úà>àƒà ºàB¡ìƒï[¹¤à >å[³; ×[´•-³[¹[> "[΃à Åà¤Kã W¡à} ÒàÚ[>}R¡àÒü íºt¡>à ¯à}K[>¡ú Åà¤Kã W¡à} "[Î ¹à\Ñ‚à>, ë¯Ñz í³‹¸ šøìƒÅ, ëÎï¹àÑ|à, A¡W¡, [®¡ƒ¹¤à "³Îå} ÒüÑz í³‹¸ šøìƒÅt¡>à J«àÒüƒKã Åà¤Kã W¡à} ëÒ>K[>¡ú ³[ÎKã ³=v¡û¡à šgà¤, Ò[¹Úà>à, Îàl¡ü= l¡üv¡¹ šøìƒÅ "³Îå} ëÎì”|º ³Òà¹àÑ|ƒÎå Åà¤Kã W¡à} "ƒå³A¡ ¯à}K[>¡ú

             "³ì¹à³ƒà, "àÒü &³ [ƒ>à šã¤à [¹ìšàt¢¡A¡ã ³tå¡}ÒüÄà, "@ƒ³à> "àÒüìº@ƒƒà ºàB¡ìƒï[¹¤à šè} 24 "[΃à "A¡>¤à ë>à} Wå¡K[> ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.