"àÒü &³ƒKã ë>à}î³ "³à ³åºìÒïì¹, Jågà "³à ëÅàìAá

Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 10– t¡¹à³àì=àÒüÇ¡¤à ³[ošå¹ [¤‹à> ή¡à ³ãJºKã ">ãÇ¡¤à ëó¡\Kã R¡[Î šàR¡ì=àA¡[J¤à [¹ìšàºƒà A¡àì¹à} ëA¡@ƒøKã ³>å} W¡>¤à šå¹ç¡º ëšà[º} ëÑzÎ>ƒà R¡[Î Òü[@ƒìšì@ƒ”z ³ã칚 "³Îå} "àÒü &> [ÎKã ³ã칚A¡ã ¯àA¢¡¹[Å}Kã ³¹v¡û¡à J;>-íW¡>¤Kã ë=ïìƒàA¡ ë=àA¡ìJø ÒàÚ[¹¡ú

              ëšøÎ>à ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, R¡[Î "ÚèA¡ šè} 9 ëºà³ t¡à¤ƒà šå¹ç¡º ëšà[º} ëÑzÎ>ƒà  Òü[@ƒìšì@ƒ”z ³ã칚 "³Îå} "àÒü &> [Î ³ã칚 ">ãKã ¯àA¢¡¹ ³ìźKã ³¹v¡û¡à J;>-íW¡>¤à ë=ïìƒàA¡ "ƒå ë=àA¡[J¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà ëA¡[@ƒìƒt¡ "³Kã ³ãW¡} *Òü>à ºàA¡[J¤à &> &Î [Î &> ("àÒü &³)Kã A¡àƒ¹[Å}ƒKã ëJàÒüÅà*>¹¤à Jågà[Å}>à & ëA¡ ¹àÒüó¡ºÎ "³à ºàA¡ìÒï[J¡ú Jågà "³>à "àÒü &³Kã ëA¡ƒ¹[Å}>à ó塹´¬ƒKã ëÅàA¡[J ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.