"ì>ï¤à ºåšà 10 W¡;šã "=å¤à ³t¡³ƒà šåì=àAáK[>

³å´¬àÒü, ³àW¢¡ 9 ([š [t¡ "àÒü)– [¹\ढ ë¤S¡ *¤ Òü[@ƒÚà ("๠[¤ "àÒü) >à ºåšà 10 W¡;šãKã "ì>ï¤à ë>àt¡[Å} "ìÒ>¤à ëÎA塸[¹[t¡ [ó¡W¡¹[Å} Úà*>à "=å¤à ³t¡³ƒà šåì=àB¡ìƒï[¹¡ú "๠[¤ "àÒü>à R¡[Î ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà "ì>ï¤à ë¤S¡ì>àt¡ "[Î ³Òàuà KàÞê¡ã ëÎ[¹\-2005 *ÒüK[> "³Îå} ëšì>º ">ã³v¡û¡à ‘&º’ ÒàÚ¤à ³ìÚA¡ "[Î Úà*K[> "³Îå} "๠[¤ "àÒüKã K¤>¢¹ l¡ü[\¢t¡ šìt¡ºKã [ÎKì>W¡¹ Úà*K[> ÒàÚ[¹¡ú

          ë¤S¡ì>àt¡ "[Î >´¬Kã W¡Òã>à 2017 *ÒüK[> "³Îå} ³[Î ³[>} =}¤à Źç¡v¡û¡à Úà*K[>¡ú "ît¡ [ó¡W¡¹[Å}Kã ³>å}ƒà ëšì>º ">ã³v¡û¡à Úà*[¹¤à >´¬¹[Å} "ƒå *Úì¹à³ƒKã ëÚ;ìºà³ƒà W¡à*J;[JK[> ÒàÚ[¹¡ú 

          "Òà>¤à "ºó¡à->帳[¹ ëA¡ì¹v¡û¡¹ "׳ "ƒåKã ÎàÒü\[t¡ ëº}ƒ>à íºK[>¡ú ÒàăKã W¡;>ƒå>à ºàAá¤à [¹\ढ ë¤S¡>à ÒüÎå ët¡ï¤à ºåšà 10 W¡;šã[Å} "ƒåÎå ³Jà t¡à>à "ƒå³A¡ W¡;>[JK[> ÒàÚ>à ë¤S¡ "[Î>à R¡[Î ë=àA¡[J¤à ë>à[t¡[ó¡ìA¡Î> "³>à ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.