[\[¹KンA¡ KàØl¡ã 666 Òü´£¡àº =àìƒàA¡ìJø

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº,\>å¯à¹ã 11– Úå &> [Î (Úå>àÒüìt¡ƒ >àKà A¡àl¡ü[Xº) >à W¡x[¹¤à ³t¡³ A¡v¡û¡¤à ÒüA¡ì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ëÑzt¡ "[ÎKã t¡R¡àÒü 󡃤à ëšà;º³[Å} [W¡}ºA¥¡¤à R¡[Î &ìÑHþàt¢¡ [t¡³ "³>à Òü´£¡àºƒKã KàØl¡ã 666 &>'W¡-37t¡à šåìJø¡ú

         [\[¹¤à³KンA¡ Òü´£¡àº =àìƒàA¡Jø¤à KàØl¡ã[Å} "ƒåKã ³>å}ƒà "ÒàR¡¤à =àl¡ü KàØl¡ã 208, &º [š [\ ¤åìºt¡ 58, &ó¡ [Î "àÒü KàØl¡ã 46 "³Îå} "ît¡ "ìt¡àÙà ëšà;-íW¡ šå¹B¡ƒ¤à KàØl¡ã 354 Úà*[¹¡ú KàØl¡ã[Å} "[Î R¡[Î "ÚèA¡ "R¡>¤ƒKã íA¡ì=º³à>¤ãƒKã &ìÑHþàt¢¡>à R¡àA¡ ëÅ@ƒå>à šå[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

         R¡[Î W¡;[J¤à KàØl¡ã 666 "[Î>à [\[¹¤à³ ëÚï¹¤à ³tå¡}ƒà ÒìÚ} "ÚèA¡ "R¡>¤ƒKã [\[¹¤à³ƒKã Òü´£¡àºKンA¡ =àìƒà¹A¥¡¤à KàØl¡ã A¡Úà "³à ëKàºà¹ì=à@ƒà šì¹} ëº}>ƒå>à íº[¹ ÒàÚ[¹¡ú

           [\[¹¤à³ƒà íº[¹¤à KàØl¡ã[Å} "ƒå =àl¡ü, ëW¡R¡ "³Îå} "ît¡ ëšà;º³[Å} Úà*¤à KàØl¡ã[Å}[>¡ú R¡[Î "ì=}¤à ó¡à*¤à ëKàºà¹ì=à@ƒKã [\[¹¤à³ ó¡à*¤à KàØl¡ã[Å} W¡R¡ºA¡šà 뺚[y¡ú ³¹³ "[Î>à ÒìÚ} Òü´£¡àºƒà ºàB¡ìƒï[¹¤à KàØl¡ã[Å}Kã ³Åã} W¡š W¡à>à JR¡¤à R¡³[‰ ÒàÚ[¹¡ú
 


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.