[ƒì³à[>t¡àÒüì\Î>Kã "¯à¤à ëó¡¤øç ¯à¹ãƒ[ƒ ëA¡àAá¤à ÚàÒü– &Î [¤ "àÒü

ëšàA¥¡ó¡³ [>l¡ü\ Îà[¤¢Î
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 10– ëΔz¹>à ëÒï[J¤à >줴¬¹ 8 ƒKã íº¤àA¡ "[΃à ÒàÄà W¡;>¹´¬à ºåšà 500 "³Îå} ºåšà 1000 W¡;šã[Å} Jèƒv¡û¡Kã W¡;>Ò>[Jƒ¤Kã ¯à칚¥à íº¤àA¡ "[ÎKã ³ãÚà³ J³ ë=}>à ¯à[¹¤[Î ³=} =à ëó¡¤øæ¯à¹ãKã "ì¹àÒü¤à Źç¡v¡û¡[ƒ 󡹤à ÚàÒü ÒàÚ>à &Î [¤ "àÒüKã W¡ãó¡ "¹ç¡>‹[t¡ ®¡v¡W¡à¹ãÚà>à R¡[Î ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJøú

       &ì\[XKã šàl¡üKã ³tå¡} ÒüÄà, ëÑzt¡ ë¤S¡ *¤ Òü[@ƒÚàKã ëW¡Úà¹ì³> "¹ç¡>‹[t¡ ®¡v¡W¡à¹ãÚàKã ¯àó¡³ "[Î 8Ç¡¤à [®¡ [\ [\ &Î (®¡àÒüì¤ø”z P¡\¹à ëNÃà줺 Î[´¶t¡) Źç¡A¡ Úà¤à ºàA¡šƒà  šàl¡ü³ã[Å}ƒà ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

       šàl¡ü "[Î>à ÒàÚ, &Î [¤ "àÒü>à íº¤àA¡ "[΃à [ƒ[\t¡àÒüì\Î> *¤ ÒüA¡ì>à[³Kã =¤v¡û¡à "ìÒ>¤à ³ã;ìÚ} W¡R¡¤Kà ëºàÚ>>à ë¤S¡ ¤øàe¡[Å}ƒà "ìÒ>¤à ëÅ>ó¡³ =àìƒàv¡ûå¡>à ³ãÚà´•à ëź ëºïì=àA¥¡¤à šì¹} Åà}>à ëºÙà Ò”‚ÒĤà A¡Äà ëÒà;>[¹¡ú

      &A¡àl¡ü”z ëÒàÁ¡¹[Å}>à ³t¡³ ³àR¡>à ë¤S¡t¡à šì¹} ëºÙà Ò”‚Ò>¤Kà ëºàÚ>>à ë¤S¡t¡Kã ëź ºàÒü>à ëºïì=àA¡W¡>¤à Úà>¤Kã =¤A¡ A¡Äà šàÚJ;[º ÒàÚ¹ƒå>à [ƒì³à[>t¡àÒüì\Î>Kã ë=ï*} ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà ³ãÚà´•à ë=}>[¹¤à "¯à¤à "³Îå} Jèìƒà}W¡àƒ¤à "[Î ëó¡¤øå¯à¹ãKã "ì¹àÒü¤à Źç¡v¡û¡[ƒ ³šè} ó¡à>à ëA¡àAá¤à ÚàÒü ÒàÚ>Îå &Î [¤ "àÒüKã W¡ãó¡ "[Î>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú


© 2016 - 2018 Poknapham. All rights reserved.