‘*Òüº š´š[Å} ë>à}³à A¡àÀKà Òà}Ò>¤ãÚå’

Òü´£¡àº, "KÑz 22– ³[ošå¹ƒà ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à ëºàA¡ƒàl¡ü> ³>å} "[΃à *Òüº š´š[Å}¤å ë¹àìt¡Î> ë¤[ÎÎt¡à Òà}ÒĤà [Î & &ó¡ &@ƒ [š [ƒ [³[>Ñz¹>à ëºï[J¤à ¯à칚 "[Î =àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡Òü¡ú "ƒå¤å ë¹àìt¡Î> ët¡ïKìƒï[¹¤à "[Î "šè>¤à *Òüº š´š[Å}Kã W¡àƒà 50 >å[³; 10 [>Kã ë¹àìt¡Î> ët¡ï¤Kã ³×v¡à ë>à}³à A¡àÀKà ë¹àìt¡Î> ët¡ï¤ãÚå¡ ÒàÚ>à *º ³[ošå¹ "àÒü * [Î &º [¹ìt¡º "àl¡üt¡ìºt¡ [ƒºÎ¢ &ìÎà[Î&Î>>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
[Î & &ó¡ &@ƒ [š [ƒ [³[>Ñz¹ƒà &ìÎà[Î&Î> "[Î>à Òü¤à ëW¡ì¹àº "³ƒà ÒàÚ, ³[ošå¹Kã [ƒšàt¢¡ì³”z "Úà´¬>à ³ìJàÚ>à [Å[\ÄKƒ¤à =àl¡üKã ëÅ>ó¡³[Å} "ƒå [ƒ[Ñ|v¡û¡ ëºì¤ºƒà š´š[Å}ƒà [ƒìšà[\t¡ ët¡ïÒü¡ú ÒàÚ[¹¤à [ƒšàt¢¡ì³”z[Å} "[Î>à  ³ìJàÚKã *[ó¡[Î&º =¤A¡[Å} 뺜¡>à ët¡ï¤à Úà>¤KンA¡ =àl¡ü 뺜¡>à ó¡}Ò>¤à ³ì=ï t¡àÒü¡ú  ³¹³ "ƒå>à ëÑzt¡ "[΃à íº[¹¤à "šè>¤à š´šA¡ã W¡àƒà 50 >å[³; 10  [> ë¹àìt¡Î> ët¡ï¤Kã ³×v¡à ë>à}³à  A¡àÀKà ë¹àìt¡Î@ƒà Òà}¤à ÚàÒ>¤ãÚå¡ú ³[Î>à K¤>¢ì³”zA¡ã *[ó¡[Î&º[Å} "³Îå} ÒüìÎ[X&º Îà[¤¢Ît¡à íº[¹¤à ³ã Jåƒã}³A¡ ëºàA¡ƒàl¡ü> ³>å} "[Îƒà ³ìJàÚKã =¤A¡ ët¡ï¤ƒà "š>¤à *ÒüÒìÀàÒü ÒàÚ>Îå ëW¡ì¹àº "ƒå>à ³Jà t¡à[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.