ëA¡à[Ò³àƒà ëº@ƒÎÃàÒüƒ ë=àA¡šƒKã Jåìƒà}-W¡àƒ¤à ³àìÚàA¥¡ì¹

Òü´£¡àº, "KÑz 17– ë>à}³à->ã[> "[΃à ë>à} ëºoe¡>à W塤>à ³¹³ *Òü¹Kà Òü´£¡àº-[ƒ³àšå¹ º´¬ãKã ëA¡à[Ò³àƒKã J¹à W¡;ºKà íº¤à ëA¡ &³ [Î ƒ³[¤} (A¡W¡à¹à ëšàÒü”z) ƒà Úà´•à W¡àl¡ü>à ëº@ƒÎÃàÒüƒ ë=àA¡šƒKã ëšà; šå¤à KàØl¡ã[Å} W¡;šƒà Jåìƒà}W¡àì‰ ÒàÚ[¹¡ú³ó¡³ "[΃Kã ó¡}¤à šàl¡üKã ³tå¡}ÒüÄà, ³¹ã íº>¤à &ì\[X>à º´¬ã ëų[\>¤Kã =¤A¡ ëºoe¡>à Òü´£¡àº, "KÑz 17– ë>à}³à->ã[> "[΃à ë>à} ëºoe¡>à W塤>à ³¹³ *Òü¹Kà Òü´£¡àº-[ƒ³àšå¹ º´¬ãKã ëA¡à[Ò³àƒKã J¹à W¡;ºKà íº¤à ëA¡ &³ [Î ƒ³[¤} (A¡W¡à¹à ëšàÒü”z) ƒà Úà´•à W¡àl¡ü>à ëº@ƒÎÃàÒüƒ ë=àA¡šƒKã ëšà; šå¤à KàØl¡ã[Å} W¡;šƒà Jåìƒà}W¡àì‰ ÒàÚ[¹¡ú³ó¡³ "[΃Kã ó¡}¤à šàl¡üKã ³tå¡}ÒüÄà, ³¹ã íº>¤à &ì\[X>à º´¬ã ëų[\>¤Kã =¤A¡ ëºoe¡>à


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.