뺤>@ƒà 10 [Åì¹

í¤¹ç¡t¡, "KÑz 4 ("àÒü & &> &Î)– í¤¹ç¡t¡ [Î[t¡Kã ëšàt¢¡ &[¹Úàƒà W¡š W¡à¤à ³¹³ JR¡ƒ>à Úà´•à W¡àl¡ü>à ëšàA¡JàÚ¹A¡šƒKã Ú೉¤ƒà ³ã 10 [ÅÒ>[J¤Kà ëºàÚ>>à [¤[Á¡} "³Îå} ³à>-W¡à} A¡Úà "³àR¡ "t¡à ë=àA¡Ò>ìJø¡ú ëšàA¡JàÚ[J¤à ³ó¡³ "ƒå &GìšÃà[Τ[Å} ³¹à} A¡àÒü>à =´¬à ë¯¹Ú Òàl¡üÎ A¡Úà íº¤à ëšàt¢¡ &[¹Úà[>¡ú ³ó¡³ "ƒåƒà ëA¡[³ìA¡º A¡ÚàÎå =´¶ã ÒàÚ>à 뺤>>Kã ëÑzt¡ [>l¡ü\ &ì\[X &> &> &>à [¹ìšàt¢¡ ët¡ï[¹¡ú
ëšàA¡JàÚ[J¤à "ƒåKã óå¡ìt¡\ "³à ëÎà[Î&º [³[ƒÚàƒà ëÅÚ๠ët¡ï>¹A¡[J¡ú ³ƒåKã ³tå¡}ƒà Úà´•à "A¡>¤à ³*}ƒà ³=} "³åA¡ ëšàA¡JàÚ¹A¡[J¡ú
ë=ïìƒàA¡ "ƒå ³ìt¡ï A¡¹´•à ë=àA¡[J¤ì>à   "³Îå} ë¯Ú¹Òàl¡üÎ[Å}>à A¡¹´¬à ³JºKã &GìšÃà[Τ[Å} íº¤ìK ÒàÚ>à JåƒB¡ã *Òü>[ƒ JR¡¤à R¡³[‰¡ú "Òà>¤Kã ëšàA¡JàÚ[J¤à "ƒåƒà ³ó¡³ "ƒåƒà W¡R¡[Å>[J¤à ó¡àÚ¹ ó¡àÒüt¡¹Kã [t¡³ "³à "ìA¡à>¤Kã &GìšÃàÎ> "ƒåƒà [=¤à JR¡ì‰ ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.