ã [ƒÀãƒà Ò>ìJø"/>

[¤ ë\ [šKã *¤\ढ¹ ">ã [ƒÀãƒà Ò>ìJø

Òü´£¡àº, \åºàÒü 26– ëÑzt¡A¡ã K¤>¢ì³”z "[ÎKã ºå[W¡}[º¤à [¤ ë\ [šKã ëº[\ìÎÃW¡¹[Å}Kã ³>å}ƒà ³ìJàÚKã ºå[W¡}¤à, W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ [Åì@ƒà[A¥¡}¤Kã "šà´¬à "³à íº¹[Aá¤à "[ÎKà ³¹ã íº>>à ëÒï[J¤à ÅìKàºìź >å[³v¡Kã Òü´£¡àºƒà íº¹A¡[J¤à šà[t¢¡ "[ÎKã *¤\ढ¹ ¤àÒü\Ú”z š@ƒà "³Îå} ³ì>à\ [Î>Òà ³ì=ï ëºàÒü¹ƒå>à R¡[Î [ƒÀãƒà Ò>ìJø¡ú 
*¤\ढ¹ ">ã>à Òü´£¡àºKã ëÒàìt¡º Køàì@ƒƒà íº[¹îR¡ƒà  W¡ãó¡ [³[>Ñz¹ &> ¤ãì¹>, [¤ ë\ [š ³[ošå¹ šøìƒÅA¡ã šø[Î샔z ëšøà– &Î [t¡ìA¡@ƒø, šà[t¢¡ "[ÎKã ëÑzt¡A¡ã ëA¡à¹ A¡[³[t¡ƒà Úà*[¹¤à ÒàÄKã šø[Î샔z[Å}  [t¡'W¡ W¡àl¡ü¤à, &³ 뮡àì¹à; "³Îå} &Î'W¡ Åà[”zA塳๠Ŵ¶¢KÎå l¡ü>ƒå>à ¯à¹ã Åà>[J¤[>¡ú K¤>¢ì³”z "[΃à íº[¹¤à [¤ ë\ [šKã [³[>Ñz¹[Å}, &³ &º &[Å} "³[ƒ K¤>¢ì³”z "[Îƒà ³šà} *Òü>à W¡;[³Ä[¹¤à &> [š [š "³Îå} &> [š &ó¡A¡ã [³[>Ñz¹[Å}KÎå l¡ü>ƒå>à ³ìJàÚKã *Òü¤à ¯àó¡³[Å}Îå t¡à[J¡ú
š>¤à ÚàÒü, Ò@ƒA¡ [¤ ë\ [šKã [³[>Ñz¹ ³[¹ [t¡'W¡ [¤Ñ¬[\; (¯àG¢),  [t¡'W¡ ¹àì‹Å¸à³ (&ƒ\åìA¡Î>), [®¡ Ò}Jà>[ºÚà> (&[KøA¡ºW¡¹)  "³Îå} ë>³W¡à [A¡šìK> (ëÎà[Î&º 믺ìó¡Úà¹) >à  [ƒÀãƒà W¡vå¡>à [¤ ë\ [šKã šø[Î샔z ë\ [š >„à Úà*>à "ît¡ ºå[W¡}¤[Å} l¡ü>¹ç¡¹Kà Òü´£¡àºƒà ÒÀAá¤à ³tå¡}ƒà *¤\ढ¹ ">ã "[Î ëÒï[J¤à ÅìKàºìź >å[³v¡à Òü´£¡àºƒà =å}ºA¡[J¤[>¡ú
*¤\ढ¹ ">ã>à Òü´£¡àºƒà íºƒå>à [¤ ë\ [šKã ëº[\ìÎÃW¡¹[Å}, šà[t¢¡Kã ºå[W¡}¤[Å}ƒKã ëÒì@ƒàv¡ûå¡>à  Wå¡}[ÅĤà K¤>¢ì³”z "[Îƒà ³šà} *Òü>à W¡;[³Ä[¹¤à &> [š [š "³Îå} &> [š &ó¡A¡ã [³[>Ñz¹ "³Îå} &³ &º &[Å} l¡ü>ƒå>à ³ìJàÚ>à =³[J¤à ¯àó¡³ A¡Úà "ƒå ëΔz¹ƒà íº[¹¤à [¤ ë\ [šKã ºå[W¡}¤[Å}ƒà "³åA¡ ëó¡àR¡ìƒàAÃ塤à Úà>à íº[¹¡ú
ëΔz¹ƒà íº[¹¤à [¤ ë\ [šKã ºå[W¡}¤[Å}>Îå ëÒï[\A¡ ëÑzt¡ "[΃à íº[¹¤à K¤>¢ì³”z ³>å}Kã W¡¹à}>[¹¤à "[ÎKã ëÎàºåÎ> "³à šå¹A¥¡¤à A¡[¹P¡´¬à ë=ï¹à} J¹à ÅãÀB¡‰à ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº[¹¡ ÒàÚ>à šàl¡üKã [ºJè> "³>à ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.