ãƒKã  [¯> W塹硚 ëšìA¡t¡ 1,150 ó¡àì¹"/>

>åšà ">ãƒKã  [¯> W塹硚 ëšìA¡t¡ 1,150 ó¡àì¹

Òü´£¡àº, \åºàÒü 21– R¡[Î "ÚèA¡ íÒìyàÒüìšàA¡šã šå[ºÎ "àl¡üt¡ ëšàÑzA¡ã [t¡³ "³>à "àl¡üt¡ ëšàÑz "[ÎKã ³³àR¡ƒà [óø¡[ÑHþ} W¡x¤ƒà >åšà ">ã [¯> W塹硚 ëšìA¡t¡ 1,150 Kà ëA¡àÄ>à ó¡àì¹ ÒàÚ[¹¡ú
ó¡à¹¤à ³ã[Å} "ƒå[ƒ A¡ìÎà³ JåìÀ> Τ-[ƒ[®¡\>Kã ³>å} W¡Äà íº¤à Jå”zàA¡ [®¡ìº\ƒKã Wå¡Òüî¹Åà} \àì\à (35)  "³Îå} ëÎàtå¡> [®¡ìº\ƒKã ë=à;Wå¡Òü [>}ìÅ> (29) [> ÒàÚ[¹¡ú šå[ºÎt¡Kã ó¡}¤à šàl¡ü>à ÒàÚ, R¡[Î "ÚèA¡ šè} 10 ë¹à³ t¡à¤ƒà íÒìyàÒüìšàA¡šã šå[ºÎ "àl¡üt¡ ëšàÑz ³šàƒà Τ-ÒüXìšv¡û¡¹ & ëÒ³[\;>à ºå[W¡}¤à [t¡³ "³>à [óø¡[ÑHþ} "³Îå} ëW¡[A¡} W¡x[J¡ú A¡ìÎà³ JåìÀ>ƒKã ºàA¡[J¤à "ìR¡ï¤à ³Wå¡Kã ë¤àìÀì¹à (&³ &> 02 [ƒ-0144) "³à Jೃå>à ëW¡A¡ ët¡ï¤ƒà ³ìJàÚ ">ã ó¡à[J¤[>¡ú [¯> W塹硚 ëšìA¡t¡ 1,150 "[Î Wå¡Òüî¹Åà} \àì\àƒKã ó¡àK;šà R¡³[J¤[>¡ú ÒàÚ[¹¤à KàØl¡ã "[Î ë=à;Wå¡Òü [>}ìÅ>>à ë=ï¹A¡š[>¡ú
ó¡àK;ºA¡[J¤à W塹硚 "³Îå} ³[Î¤å šå¤ƒà Åã[\Ä[¹¤à ë¤àìºì¹à KàØl¡ã "[ÎKà ëA¡àÄ>à ³ìJàÚ ">ãKã ³=v¡û¡à ³Jà t¡à¤à [ºìKº &G> ëºïJ;>¤KンA¡ ÚàÒü[¹ìšàA¡ šå[ºÎ ëÑzÎ@ƒà [ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.