à [Åì¹"/>

>åšã "³à šåJøãƒà #¹àA¥¡ƒå>à [Åì¹

Òü´£¡àº, \åºàÒü 5– Òü´£¡àº šå[ºÎ ëÑzÎ>Kã ³>å} W¡Äà íº¤à ººà´¬å} šåJøã "ìW¡ï¤ƒà >åšã "³à t¡àƒå>à íº[Jì‰ ÒàÚ[¹¡ú
íº[J‰¤ã >åšã "ƒå[ƒ ººà´¬å} >à*ìÎA¡š³ íºA¡àÚƒKã =à}\³ *}¤ã ë³³W¡à 냤ã (65), ³šåì¹àÒü¤Kã [³} =à}\³ ë¤øàì\> ëA¡ïÒü ÒàÚ[¹¡ú
R¡[Î "ÚèA¡ ³ÒàA¡ ººà´¬å} šåJøã "ìW¡ï¤ƒà ³ìÒïÅàP¡´•à Òü¹ç¡\¤à W¡;[J¡ú Òü¹ç¡\¤à W¡;[J¤ƒKã ÒÀA¡³@ƒ¤ƒKã Úè³Kã ³ã>à [=>[J¡ú šåJøãƒà t¡à¹´¬à ÚàÒü ÒàÚƒå>à íºA¡àÚ ³ãÚà³ Úà*>à Òü³å} ³>å}Kã ³ã[Å}>à šåJøã "ƒåƒà ëA¡àÒü[= =ã[J¡ú Òü´£¡àº ó¡àÚ¹ Îà[¤¢Ît¡à šàl¡ü šãƒå>à ó¡àÚ¹ Îà[¤¢ÎA¡ã [t¡³ "³à ºàAáKà =㤃à "ÚèA¡ šè} 8.30 ë¹à³ t¡à¤à ³t¡³ƒà ³ÒàB¡ã "[Ťà ÒA¡W¡à} "ƒå šåJøã "ƒåƒKã ó¡}¤à R¡³[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.