ã Òü´£¡àºƒà ºàA¡ìJø"/>

[³[>[Ñ|>à ÒàÚ[J¤ƒKã ëÒ>K;>à óáàÒüt¡ ">ã Òü´£¡àºƒà ºàA¡ìJø

Òü´£¡àº, \å> 18– [Î[¤º &[®¡&Î> [³[>[Ñ|>à R¡[΃Kã ëÒï¹Kà =à "[ÎKã 28 ó¡à*¤à "[Î ¤ã¹ [t¡ìA¡@ƒø[\; Òü”z¹ì>Îì>º &Ú¹ìšàt¢¡t¡à óáàÒüt¡ "³à Jv¡û¡³A¡ =å}Kƒ¤[> ÒàÚƒå>à JR¡Ò>[J¤à íº¹KÎå R¡[Î óáàÒüt¡ ">ã =å}ƒå>à ³ã 189 šå[ÅÀA¡ìJø¡ú
ëA¡à[®¡ƒ-19 Kã ët¡Ñz [¹\ºôt¡ R¡àÒü[¹¤à ëδšº ºãÅã} 15 íº[¹¤à "³Îå} E¡àì¹[”z>  ëΔz¹[Å}ƒà ³ã [W¡>[ÅÀA¡š>à ³¹³ *Òü¹Kà ëÑzt¡>à ÒàÚ¤à ¯àó¡³ t¡à¤ãƒå>à t¡à} 18 ƒKã 28 ó¡à*¤à "[Î ë>à}³ƒà [ƒÀãƒKã óáàÒüt¡ "³à Jv¡û¡³A¡ =å}ºK[> ÒàÚ>à &[®¡&Î> [³[>[Ñ|>à JR¡ÒÀA¡[J¤[>¡ú
"ƒå¤å R¡[Î ¤ã¹ [t¡ìA¡@ƒø[\; Òü”z¹ì>Îì>º &Ú¹ìšàt¢¡t¡à óáàÒüt¡ ">ã =å}º[J¡ú óáàÒüt¡ ">ã "ƒåƒà šèÄà ³ã 189 šå[ÅÀA¡[J¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.