ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 541 [ƒìt¡> ët¡ï[J

Òü´£¡àº, \å> 7– ëÑzt¡ šå[ºÎ ëó¡à΢>à ëºàA¡ƒàl¡ü> 5.0 Kã R¡[Î t¡ì¹;[> W¡>¤à >å[³v¡à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³ƒKã ³[ÎKã W¡;>-A¡àR¡ìºà>[Å} =åKàÚ¤[> ÒàÚ¤à ³ã 541 "³Îå} KàØl¡ã 545 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ³ìJàÚƒKã ó¡àÒü> *Òü>à šèÄà ºåšà 60,350 ëJà³K;ìº ÒàÚ[¹¡ú
³[ošå¹ šå[ºÎA¡ã & [ƒ [\ [š (&º *) &º A¡àÒüºå>Kã ëW¡ì¹àº "³>à  ÒàÚ, R¡[Î ëºàA¡ƒàl¡ü> ³>å}ƒà Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 171 "³Îå} KàØl¡ã 105 [ƒìt¡> ët¡ï[J¡ú Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à KàØl¡ã 111 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ó¡àÒü> ºåšà 11,600; ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 271 "³Îå} KàØl¡ã 179 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 21,350; A¡A¡W¡ã} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à KàØl¡ã 43 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 7,400; [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 99 "³Îå} KàØl¡ã 107 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 20,000 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú 
R¡[Î ó¡à*¤ƒà ëºàA¡ƒàl¡ü>Kã W¡;>-A¡àR¡ìºà> =åKàÚ¤à šèÄà ³ã 47,518 "³Îå} KàØl¡ã 36,472 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 49,95,920  ëJà³K;šà R¡ì´Ã ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.