ìJø"/>

"ì@ƒøàKã ë=ïìƒàA¡ [=[\Ĥà JR¡Ò>ìJø

Òü´£¡àº, ë³ 28– =à "[ÎKã 12 "³Îå} 13 ƒà "ì@ƒøà ëA¡@ƒøƒà ë=àA¡[J¤à J;>-íW¡>¤Kã ë=ïìƒàB¡à ³¹ã íº>>à Òü>쮡[ÑzìKÎ> W¡x>¤à *[ó¡Î๠Òü> W¡à\¢ "ì@ƒøà [š &Ît¡à ëA¡àt¢¡>à JR¡Ò>ìJø¡ú
R¡[Î \å[ƒ[Î&º ë³[\ìÑ|t¡ ó¡àÑz¢ AáàÎ Òü´£¡àº ÒüÑzt¡à W¡ã}R¡àJ³ Ÿà³[A¡ìÎ๠(44) "ìšàA¡šà ³åv¡û¡à íºó¡³ "ì@ƒøà Î>àšà;>à ¯àA¡; "³à =àU;ºA¡[J¡ú ¯àA¡; "ƒåKã ³tå¡} ÒüÄà =à "[ÎKã 13 Kã  >å[³ƒà}ƒà KàØl¡ã 20-30 ë¹à³ƒà ºàA¡šà ³ã[Å}>à ³ÒàA¡šå ³ÒàB¡ã ƒåA¡à@ƒKã ó¡à¹¤à ³tå¡} ³ã; šå>[Å@ƒå>à t¡³[=>à ó塤à íW¡¤à ët¡ï[J ÒàÚ[¹¡ú
¯àA¡; "ƒå ëA¡àt¢¡>à Aè¡š¥à t¡à¹¤à ³tå¡}ƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã ³t¡àR¡ƒà "ì@ƒøà [š &ÎA¡ã *[ó¡Î๠Òü> W¡à\¢>à "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Òü>쮡[ÑzìKÎ> W¡x>¤à JR¡Ò>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà, "ì@ƒøà ³[¹>ì=ºƒKã W¡ã}R¡àJ³ ëƒàì¹ì@ƒøà (25) "ìšàA¡šà ëKàšàº ëA¡ï¤à "³>à ëA¡àt¢¡ "[΃à =à¹A¡[J¤à ¯àA¡; "³ƒà, =à "[ÎKã 12Kã >å[³ƒà} šè} 9.30 ë¹à³ t¡à¤ƒà W¡ã}R¡àJ³ ÒüìR¡àW¡à>à ºå[W¡}¤à ³ã 60-70 ë¹à´•à ³Òàšå ó塤ƒKã ³ÒàB¡ã ëA¡àB¡ã Źç¡A¡ Úà*>à ÒA¡W¡à}ƒà "ìÅàA¡ "š> >R¡[J ÒàÚ[¹¡ú
¯àA¡; "ƒå Aå¡š¥à t¡à¹¤à ³tå¡}ƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåKà ³¹ã íº>>à "ì@ƒøà [š &ÎA¡ã * [Î>à "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Òü>쮡[ÑzìKÎ> W¡x>¤à JR¡Ò>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà, ëA¡àt¢¡ "[γv¡û¡ƒà "ì@ƒøà ³Jà íºA¡àÚƒKã ÎìKàºìų W¡à*ì¹> (51) "ìšàA¡šà íº[J‰¤à ‹´¶¢>à =à¹A¡[J¤à ¯àA¡; "³Kã ³tå¡} ÒüÄà =à "[ÎKã 13 ƒà KàØl¡ã 4 ƒà ºàA¡šà ³ÅA¡ JR¡ƒ¤à ³àÑHþ l¡üÙà ³ã J¹>à ³ÒàA¡šå t¡³[=>à ó塹¤à ³tå¡} [³; šå>[Å@ƒå>à ³ó¡³ "³ƒà šå[J ÒàÚ[¹¡ú
ëA¡àt¢¡>à ¯àA¡; "ƒå Aå¡š¥à t¡à¹¤à ³tå¡}ƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåKà ³¹ã íº>>à "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Òü>쮡[ÑzìKÎ> W¡x>¤à "ì@ƒøà [š &ÎA¡ã * [΃à JR¡Ò>[Jú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.