ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 521 ó¡à[\Àåì¹

Òü´£¡àº, ë³ 19– ëºàA¡ƒàl¡ü> 4.0 Kã R¡[Î >ã[>  W¡>¤à >å[³v¡à ëÑzt¡ šå[ºÎ ëó¡à΢>à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à [ƒ[Ñ|v¡û¡[Å}ƒà "JÄ¤à ‰àÒü¤ W¡xƒå>à ³[ÎKã W¡;>-A¡àR¡ìºà> =åKàÚ¤à ³ã  521 "³Îå} KàØl¡ã 436 ó¡à[\@ƒå>à ³ìJàÚƒKã ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 65,600  ëJà³K;ìº ÒàÚ[¹¡ú
³[ošå¹ šå[ºÎ [ƒšàt¢¡ì³”zA¡ã & [ƒ [\ [š (&º *) &º A¡àÒüºå>Kã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ, R¡[Î ëºàA¡ƒàl¡ü>Kã KàÒüƒºàÒü>  =åKàÚ¤à, ³àÑHþ l¡üœ¡¤à, ëÎà[Î&º [ƒìÑz[X} ë³ì”z> ët¡ïƒ¤[Å} [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ³ìJàÚ¤å ë³[\ìÑ|t¡A¡ã ³³àR¡ƒà šåì=àv¡ûå¡>à ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú
Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à "šè>¤à ³ã 85 "³Îå} KàØl¡ã 52 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ºåšà 4,400 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 43 "³Îå} KàØl¡ã 44 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ºåšà 4,800 ó¡àÒü> =ãÒ>[J ÒàÚ[¹¡ú
ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 195 "³Îå} KàØl¡ã 192 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 24,100 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú A¡A¡W¡ã} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à KàØl¡ã 25 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 4,900 =ãÒ>[J¡ ÒàÚ[¹¡ú
[¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 137 "³Îå} KàØl¡ã 73 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à "šè>¤à ó¡àÒü> ºåšà 11,900 =ãÒ>[J¡ú W塹àW¡à@ƒšå¹Kã *Òü>à ³ã 51 "³Îå} KàØl¡ã 50 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 14,500 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú l¡üJøåº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 10 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 1,000 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.