³¸à@µàƒKã šå¹A¡[J¤à ºàºìÒï¤à 12 Kã ët¡Ñz ë>ìK[t¡¤ *Òüì¹

Òü´£¡àº, ë³ 17– ëÒï[J¤à Òü¹àÒü >å[³v¡à ³¸à@µàKã ë\ºƒKã Òü[@ƒÚàƒà [ÅĹAá¤à ³tå¡} ³[ošå¹ šå[ºÎt¡à [ÅĹ³[J¤à ºàºìÒï¤à 12 Úà*>à šèÄà ³ã 218 Kã ëA¡à[®¡ƒ-19 ët¡Ñz [¹\ºôt¡ ‘ë>ìK[t¡¤’ *Òüì¹ ÒàÚ[¹¡ú
ëÑzt¡A¡ã ëÒºô= [ƒšàt¢¡ì³”zA¡ã &[„Îì>º [ƒì¹v¡û¡¹ "³Îå} ëÑšàGšà΢> ƒà– ëJàÒüì¹à³ Îà[ÅA塳๠³R¡à}Kã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ, ³¸à@µàƒKã šå¹A¡[J¤à ºàºìÒï¤à 12, A¡A¡W¡ã} º³JàÒüKã ëΔz ë\àìÎó¡ ÑHåþºƒà Òà}[º¤à ët¡}ì> [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã [ƒ[Ñ|v¡û¡ [ÑI¡[>} ëΔz¹ƒKã ³ã 12 "³Îå} ³šà>Kã ëÑzt¡[Å}ƒà š@ƒå>à íºA¡[J¤à ³ã 194 šèÄà ³ã 218 Kã ët¡Ñz [¹\ºôt¡ R¡[Î ºàìAá¡ú ³ìJàÚKã ³>å}ƒà [¹³ÎA¡ã [®¡ [ƒ "๠&ºƒà 154 "³Îå} ë\[>³Ît¡à 64 ët¡Ñz ët¡ï[J¡ú ³ìJàÚKã [¹\ºôt¡ šè´•³A¡ ëA¡à[®¡ƒ-19 ë>ìK[t¡¤ *Òü칡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.