&[G샔zt¡à 2 [Åì¹

Òü´£¡àº, ë³ 7– R¡[Î "ÚèA¡ šè} 7 ë¹à³ t¡à¤ƒà [¤Ìå¡šå¹ šå[ºÎ ëÑzÎ>Kã ³>å}W¡Äà íº¤à [=>åîU "³[ƒ ó衤àºàKà ëºàĤà [t¡[„³ º´¬ãƒà &[v¡û¡¤à "³Kà t¡àt¡à yA¡ "³Kà &[G샔z ë=àA¡šƒà &[v¡û¡®¡àƒà ºàA¡šà >åšã "³Kà >åšà "³Kà [Å칡ú 
šàl¡ü "[Î>à ÒàÚ, ë³àÒü¹à} ³àÚîA¡ƒKã ÒàÒüK;ºA¡šà &[v¡û¡®¡à ë¹[\ìÑ|Î> >´¬¹ (&³ &> 06 &Î &-9890) "³>à t¡àt¡à yA¡ (&³ &> 06 [t¡-1266) "³ƒà ë=à³[\>[J¡ú &[G샔z "ƒåƒà íº[J‰¤[Å} "ƒå[ƒ Jå¹àÚ Îàì\๠íºA¡àÚ W¡àÒü=¤ã íºA¡àÚƒKã ëÎàì¹àA¡JàÒü¤³ ¤ãì¹> [Î}Ò (50) "ìšàA¡šà íº[J‰¤à ëA¡ìÎà "³Îå} ³ÒàB¡ã ³ì> ¯àìÒ}¤³ ë=àÒü¤ã 냤ã (63), ³šåì¹àÒü¤à íº[J‰¤à J´¬[>¡ú ë=ïìƒàA¡ "[ÎKà ³¹ã íº>>à [¤Ìå¡šå¹ šå[ºÎ ëÑzÎ>>à ëA¡Î "³à ë¹[\Ñz๠ët¡ïìJø¡ú 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.