ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à  ³ã 976 ó¡à[\>[J

Òü´£¡àº, &[šøº 29– ëA¡à[®¡ƒ-19 [=}>¤à W¡x[¹¤à ëºàA¡ƒàl¡ü> "[΃à R¡[Î ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³[Å}ƒà ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 976 "³[ƒ KàØl¡ã 866 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ó¡àÒü> ºåšà 1,25,640 =ãÒ>ìJø¡ú
³àÑHþ l¡üœ¡¤à, A¡[ó¢¡Úå šàÎ šàÚƒ¤à "³[ƒ ³¹³ íºt¡>à W¡vå¡>à ëºàA¡ƒàl¡ü> "[Τå =åKàÚ¤Kã ³>å}ƒà R¡[Î Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à "šè>¤à ³ã 161 "³[ƒ KàØl¡ã 119 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 7,900 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³ã 200 "³[ƒ KàØl¡ã 122 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 20,000 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú
ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|A¡t¡A¡ã *Òü>à ³ã 263 "³[ƒ KàØl¡ã 234 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 31,190 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú A¡A¡W¡ã} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 136 "³[ƒ KàØl¡ã 279 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 39,400 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú
W塹àW¡à@ƒšå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 23 "³[ƒ KàØl¡ã 10 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 2,000 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú [\[¹¤à³Kã *Òü>à ³ã 4 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºšà 800 , A¡à}ìšàA¡šã *Òü>à ³ã 20 "³[ƒ KàØl¡ã 17 [ƒìt¡> ët¡ïƒåà ºåšà 7,500 , l¡üJøåºKã *Òü>à ³ã 88 KàØl¡ã 15 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 7,650 , t¡ì³}ìºà}Kã *Òü>à ³ã 12 "³[ƒ KàØl¡ã 1 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 2,300Kã ó¡àÒü>[Å} =ãÒ>[J¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.