ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 769 [ƒìt¡> ët¡ï[J

Òü´£¡àº, &[šøº 27– ëA¡à[®¡ƒ-19 "[΃Kã R¡àA¡ì=àA¥¡¤KンA¡ W¡x¹[Aá¤à ëºàA¡ƒàl¡ü> "[΃à R¡[Î ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³[Å}ƒà ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 769 "³[ƒ KàØl¡ã 762 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ë³[\-ìÑ|t¡A¡ã ³àR¡ƒà šåì=àv¡ûå¡>à šèÄà ºåšà 1,07,800 ó¡àÒü> =ãÒ>[J ÒàÚ>à ³[ošå¹ šå[ºÎ [ƒšàt¢¡ì³”zA¡ã & [ƒ [\ [š (&º *) &º A¡àÒüºå>>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú R¡[Î ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤KンA¡ [ƒìt¡> ët¡ï[J¤à "ƒåƒà Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à "šè>¤à ³ã 122 "³[ƒ KàØl¡ã 96 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ºåšà 9,200 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 156 "³[ƒ KàØl¡ã 154 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 15,500 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 213 "³[ƒ KàØl¡ã 142 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à "šè>¤à ó¡àÒü> ºåšà 22,000 =ãÒ>[J¡ú
ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 174 "³[ƒ KàØl¡ã 134 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 18,100 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú A¡A¡W¡ã} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 16 "³[ƒ KàØl¡ã 208 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ó¡àÒü> ºåšà 18,100 =ãÒ>[J¡ú
W¡àì@ƒº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 7 "³[ƒ KàØl¡ã "³à [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 100 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú W塹àW¡à@ƒšå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 26 "³[ƒ KàØl¡ã 11 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 1,000 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú
A¡à}ìšàA¡šã [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 7 KàØl¡ã 9 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 2,500 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú ëÎ>àš[t¡ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 12 "³[ƒ KàØl¡ã 3 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 2,900 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú l¡üJøåº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 24 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 3,000 ó¡àÒü> =ãÒ>[J¡ú t¡ì³}ìºà} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ³ã 12 "³[ƒ KàØl¡ã 4 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 1,600 ó¡àÒü> =ãÒ>[J ÒàÚ[¹¡ú

 


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.