ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 889, KàØl¡ã 731 [ƒìt¡> ët¡ï[J

Òü´£¡àº, &[šøº 26– ëÑzt¡ šå[ºÎ ëó¡à΢>à R¡[ÎÎå ëºàA¡ƒàl¡ü>  ëºàA¡ƒàl¡ü> =åKàÚ¤à ³ã 889 "³Îå} KàØl¡ã 731 [ƒìt¡> ët¡ï[J ÒàÚ>à ³[ošå¹ šå[ºÎA¡ã & [ƒ [\ (&º *) &º A¡àÒüºå>Kã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
 Òü´£¡àº ë¯Ñz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à "šè>¤à ³ã 102 "³Îå} KàØl¡ã 86 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ºåšà 5,200 ó¡àÒü> [=Ò>[Jú Òü´£¡àº ÒüÑz [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 80 "³Îå} KàØl¡ã 78 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ºåšà 8,000 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 279 "³Îå} KàØl¡ã 251 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à "šè>¤à ó¡àÒü> ºåšà 30,100 [=Ò>[J ÒàÚ[¹¡ú
ë=ï¤àº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 265 "³Îå} KàØl¡ã 209 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 26,000 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú A¡A¡W¡ã} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 93 "³Îå} KàØl¡ã 95 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à šèÄà ó¡àÒü> *Òü>à ºåšà 12,900 [=Ò>[J¡ÒàÚ[¹¡ú
W¡àì@ƒº [ƒ[Ñ|A¡t¡A¡ã *Òü>à ³ã 3 "³Îå} KàØl¡ã 3 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 300 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú ë>àì> [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 2 "³Îå} KàØl¡ã 1 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 100 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú [\[¹¤à³ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 7 [ƒìt¡> ët¡ï[J¡ÒàÚ[¹¡ú
A¡à}ìšàA¡šã [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 11 "³Îå} KàØl¡ã 7 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 500 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú ëÎ>àš[t¡ [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã ëÒü>à ³ã 16 "³Îå} KàØl¡ã 1 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 5,000 ó¡àÒü> [=Ò>[J¡ú l¡üJøåº [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>Îå ³ã 21 [ƒìt¡> ët¡ï[J¡ú t¡ì³}ìºà} [ƒ[Ñ|v¡û¡A¡ã *Òü>à ³ã 10 [ƒìt¡> ët¡ïƒå>à ºåšà 3,100 ó¡àÒü> [=Ò>[J ÒàÚ[¹¡ú


© 2016 - 2020 Poknapham. All rights reserved.